Villkor

Allmänna användarvillkor - Space Warp

Dessa allmänna användarvillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för användningen av Polestars spelapplikation Space Warp (”Applikationen”). För att kunna använda Applikationen måste du acceptera dessa Allmänna Villkor. Genom att fortsätta använda Applikationen bekräftar du att du har läst de Allmänna Villkoren och samtycker till att använda Applikationen i enlighet med vad som anges här. De Allmänna Villkoren gäller mellan dig som användare av Applikationen och Polestar Performance AB (reg. nr. 556653-3096) (“Polestar”, “vi”, “oss”, “vår”).

1. ALLMÄNT

1.1         Applikationen har utvecklats av oss och kan användas av dig för att spela vårt spel Space Warp som finns tillgängligt genom Applikationen (”Spelet”). Applikationen kan endast användas i instrumentpanelen på Polestars bilar och är inte tillgänglig för användning i andra enheter. Spelet kan spelas under tiden din bil är parkerad, men inte medan du kör.

1.2         För att använda Applikationen och Spelet i enlighet med dessa Allmänna Villkor måste du (i) vara minst arton (18) år gammal (eller tillämplig myndighetsålder i din jurisdiktion), (ii) vara behörig att ingå bindande avtal och (iii) inte vara förhindrad att använda Applikationen eller Spelet enligt tillämplig lag.

1.3         De Allmänna Villkoren träder ikraft efter ditt godkännande och förblir gällande fram till och med att de sägs upp av dig eller av oss i enlighet med de Allmänna Villkoren. Du har alltid rätt att ångra dig och återta godkännandet av de Allmänna Villkoren genom att skicka ett e-postmeddelande till mailadressen nedan, eller genom att använda standardblanketten för ångerrätt som finns tillgänglig här.

1.4         Vi agerar alltid i enlighet med vår uppförandekod. Vår uppförandekod finns tillgänglig på https://legal.polestar.com/se/ethics/.

1.5         Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor utan föregående meddelande genom att publicera en uppdaterad version av dessa Allmänna Villkor på https://legal.polestar.com/se/terms-and-conditions/ eller genom att uppdatera Applikationen för att införliva nya allmänna villkor. Genom att använda Applikationen och Spelet eller genom att fortsätta använda Applikationen och Spelet efter en uppdatering av de Allmänna Villkoren, bekräftar du att du förstår och accepterar de uppdaterade Allmänna Villkoren. Om du inte accepterar de uppdaterade Allmänna Villkoren har du rätt att omedelbart säga upp dessa Allmänna Villkor och upphöra med din användning av Applikationen och Spelet.

2. AVGIFTER OCH BETALNING

Tills vidare kommer vi att tillhandahålla Applikationen och Spelet gratis.

3. DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN OCH SPELET

3.1         Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor ger vi dig en royaltyfri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensbar, personlig, begränsad och återkallelig rätt att använda Applikationen och Spelet, enbart i syfte att använda dem i din Polestar-bil under avtalstiden för de Allmänna Villkoren och på de villkor som anges häri. Vi förbehåller oss rätten att när som helst enligt vårt godtycke återkalla denna rättighet.

3.2         Du samtycker till att inte använda Applikationen och/eller Spelet

(a)         på ett olagligt sätt, för något olagligt eller kriminellt syfte, på sätt som är oförenligt med dessa Allmänna Villkor eller på sätt som orsakar skadar eller besvär för tredje part;

(b)         på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller regleringar, inklusive men inte begränsat till lagar om immateriella rättigheter eller trafikregler;

(c)          på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare, begränsa eller hindra andra användare från att använda Applikationen och/eller Spelet (inklusive genom dataintrång i eller förstörelse av Applikationen), eller;

(d)         på ett sätt som resulterar i att Applikationen och/eller Spelet skadas, inaktiveras eller på annat sätt försämras och att virus, internetmaskar, spionprogram, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller program som kan skada funktionen introduceras i Applikationen eller Spelet.

3.3         Utöver alla andra användarbegränsningar i dessa Allmänna Villkor och förutom vad som uttryckligen tillåts enligt de Allmänna Villkoren, ska du inte:

(a)         kopiera, mångfaldiga, återpublicera, återanvända, ladda upp, posta, skicka eller distribuera innehåll som presenteras av eller tillhandahålls genom Applikationen och/eller Spelet, inklusive men utan begräsning till offentliga eller kommersiella ändamål;

(b)         hyra ut, leasa, vidarelicensiera, låna ut, distribuera, sälja/återförsälja eller exploatera Applikationen och/eller Spelet (inklusive källkod); eller

(c)          (i) göra ändringar i eller modifieringar av hela eller någon del av Applikationen, eller (ii) demontera, dekompilera, omvandla eller skapa bearbetade verk baserade på hela eller någon del av Applikationen och/eller Spelet.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Polestar är ensam utvecklare av Applikationen och Spelet och är innehavare av samtliga immateriella rättigheter däri och därtill. Vi förbehåller oss alla rättigheter i och till Applikationen, Spelet samt alla varumärken och logotyper som används i samband med Applikationen och Spelet, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor. Följaktligen ska inget i dessa Allmänna Villkor tolkas som en överföring av immateriella rättigheter (i) i och till Applikationen och/eller Spelet eller (ii) som på annat sätt innehas eller kontrolleras av oss eller våra dotterbolag, förutom avseende den begränsade rätten att använda sådana immateriella rättigheter som uttryckligen anges häri.

5. FRISKRIVNING OCH GARANTIER

5.1         Härmed bekräftar och godkänner du uttryckligen att Applikationen och/eller Spelet tillhandahålls i befintligt skick, utan garantier av något slag. Vi avsäger oss härmed samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för tillfredsställande kvalitet, tillgänglighet eller lämplighet för visst syfte och intrång i tredje parts rättigheter.

5.2         Polestar strävar efter att se till att Applikationen och/eller Spelet kommer vara tillgängliga, åtkomliga och pålitliga samt att Applikationen och/eller Spelet tillhandahåller tillräckligt skydd för din integritet. Vi ska dock inte hållas ansvariga om Applikationen och/eller Spelet skulle vara otillgängliga, oåtkomliga eller avbrytas och du kommer inte ha rätt till någon form av kompensation för s.k. nedtid för Applikationen och/eller Spelet eller för säkerhets- eller integritetsintrång eller annat intrång som kan inträffa i Applikationen eller Spelet. Dessutom förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra, uppdatera, uppgradera och/eller stänga av, tillfälligt eller permanent, Applikationen eller Spelet (eller någon del därav). Du bekräftar och samtycker till att vi kan stänga av din tillgång till Applikationen eller Spelet om vi, efter eget gottfinnande, behöver göra sådana uppdateringar.

5.3         I den utsträckning det inte är förbjudet enligt lag, ansvarar vi inte under några omständigheter för direkta skador, indirekta skador, följdskador, ideella skador, särskilda skador eller tillfälliga skador (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av data, personskada, information eller för verksamhetsavbrott) som härrör från eller har samband med användningen av, eller oförmågan att använda, Applikationen och/eller Spelet, eller på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor. Utöver de villkor som anges häri är vi under inga omständigheter ansvariga för eventuella fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra defekter i Applikationen och/eller Spelet.

6. UPPHÖRANDE AV AVTALET

6.1         Du har rätt att när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor, vilket innebär att de Allmänna Villkoren inte längre gäller.

6.2         Vi har rätt att när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor med omedelbar verkan utan föregående meddelande, utan att det innebär något som helst ansvar för oss.

6.3         Efter uppsägning har du inte längre tillgång till eller rätt att använda Applikationen eller Spelet.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

7.1         De Allmänna Villkoren regleras av svensk lag, utan tillämpning av dess principer om lagkonflikter. Oaktat detta ska alla tvingande bestämmelser under ditt hemlands lag, som skulle tillämpats om dessa Allmänna Villkor reglerades av sådan lag, fortfarande tillämpas.

7.2         Vid varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor eller överträdelse, upphörande eller ogiltighet därav har svensk domstol exklusiv jurisdiktion. Oaktat detta kan du även ha rätt att väcka talan mot Polestar vid domstol i ditt hemland enligt gällande lag.

7.3         Om en tvist inte kan lösas med Polestar, kan du kontakta ARN (Allmänna reklamationsnämnden, mer information om ARN hittar du på www.arn.se). 

7.4         Du har också rätt att väcka eventuella tvister via den europeiska tvistlösningsplattformen online som kan nås genom att klicka på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

8. KONTAKT

Om du har några frågor eller funderingar angående Applikationen eller Spelet vänligen kontakta oss genom att använda nedanstående kontaktinformation:

Polestar Performance AB, reg. no. 556653-3096
Adress: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG
www.polestar.com/polestar-support/

 

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: