Integritet

Integritetsmeddelande – undersökning

1. Introduktion

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du deltar i undersökningar.

2. Vilka är vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi" och "vår", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar de personuppgifter du uppger och som vi på annat sätt samlar in när du deltar i undersökningar, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, adress, ålder, postnummer, ort, VIN (Vehicle Identification Number) och registreringsnummer. Vi behandlar även avtalstyp, prenumerationsnummer, fordonsrelation (start- och slutdatum för avtal/säljtyp) så att vi kan koppla undersökningen till relevant produkt eller tjänst som vi ber dig att lämna feedback om. Syftet med behandlingen är att skicka ut undersökningar och utvärdera feedback om våra produkter och tjänster för att övergripande förbättra vår verksamhet och konsumentupplevelsen.

Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter när du har beställt produkter eller tjänster från oss är vårt legitima intresse i att förbättra våra produkter eller tjänster. Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter när du inte har beställt produkter eller tjänster är ditt samtycke.

4. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi behåller dina undersökningssvar i upp till fyra (4) år från det att du skickar in ditt svar. Därefter anonymiseras det. 

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagarkategorier, grundat på deras behov av dem:

  • Inom Polestar-gruppen: Vi delar dina personuppgifter med vår Polestar-själavdelning i landet där uppgifterna har sitt ursprung av kundvårdsskäl, för förbättring av verksamheten och förbättring av kundupplevelsen. Den juridiska grunden för att dela är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet och behandlingen effektivt.
  • Personuppgiftsbiträden (tjänstleverantörer och andra parter): Polestar delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som hjälper oss med processen. Dessa tjänstleverantörer omfattar våra leverantörer för molnprogramvara och datavärdskap. Behandlingen begränsas av avtalet med avseende på deras förmåga att använda dina personuppgifter i andra syften än att tillhandahålla tjänster för oss i enlighet med gällande databehandlingsavtal:
  • SalesForceUK Limited (Förenade kungariket) datavärd och CRM-plattform
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) plattform för e-postmarknadsföring. 
  • Microsoft Corporation (Nederländerna, Irland) data-värd och plattform för affärsanalys
  • QlikTech International AB (Nederländerna) plattform för affärsanalys
  • Myndigheter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom juridiska rådgivare, brottsbekämpande myndigheter eller statliga/tillsynsorgan för att skydda våra juridiska intressen och andra rättigheter, skydda mot bedrägeri eller annan olaglig verksamhet, för riskhanteringsändamål, och för att följa våra juridiska skyldigheter. Den rättsliga grunden för denna delning är efterlevnad av juridiska skyldigheter och vårt legitima intresse av att följa lagar som är tillämpliga på Polestar.
  • Affärspartner: I händelse av att vi ingår, eller har för avsikt att ingå, en transaktion som förändrar strukturen för vår verksamhet, såsom en omorganisation, en fusion, ett förvärv, en försäljning, en joint venture, en överlåtelse, en konsolidering, en överföring, en förändring av kontroll eller en annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, kan vi dela personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt legitima intresse av en effektiv drift av vår verksamhet.

6. Överföring av dina personuppgifter  

När det gäller våra närstående bolag, affärspartner och personuppgiftsbiträden som är belägna utanför EES, där destinationslandet inte är föremål för ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen, kommer vi att överföra dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen. De finns här. Mer information om vilka mottagare vi delar personuppgifter med finns i avsnitt 5.

7. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

8. Kontaktinformation

Använd detta webbformulär för att utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor angående skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt personuppgiftsombud med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under polestar.com/privacy-policy.

9. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra vår integritetspraxis och uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande när som helst. Därför uppmuntrar vi dig att läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Integritetsmeddelandet är aktuellt från och med det datum som visas överst i dokumentet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den version av integritetsmeddelandet som var giltig då de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke att behandla dem på något annat sätt..

 

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: