Integritet

Integritetsmeddelande – Värvningsprogram

1. Introduktion    

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du deltar i värvningsprogrammet.                               

2. Vilka är vi         

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 559225-6258 med adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår >", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av de tekniska lösningarna för denna behandling. Både Polestar Performance AB och Polestar Automotive Sweden AB är leverantörer av tjänster. 

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller och som vi annars samlar in när du deltar i värvningsprogrammet (”Programmet”), antingen som värvad kund  eller som värvande ägare, såsom namn, kontaktuppgifter, orderdatum, leveransdatum, Polestar-ID och fordonets identifieringsnummer (VIN).

Den som värvar en annan kund är ”värvande ägare” och den som får länken från den värvande ägaren är ”värvad kund”. Polestar kommer endast att samla in personuppgifter om den värvade kunden när den värvade kunden registrerar ett Polestar-ID.

Syftet med vår behandling för dig som värvande ägare är att administrera ditt deltagande i Programmet och ge dig belöningar för genomförda och godkända värvningar. Syftet med vår behandling för dig som värvad kund är att administrera ditt deltagande i Programmet och erbjuda dig gåvor när bilen har överlämnats till dig.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, för att kunna administrera ditt deltagande i Programmet, är att den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

4. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter som används för administration av ditt deltagande i Programmet och leverera belöningar upp till trettio (30) dagar efter uppsägningen av ditt Polestar-ID eller i vilket fall som helst upp till tre (3) år efter att du gick med i programmet.

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kommer att delas med och behandlas av våra dotterbolag, registerförare och affärspartner för ovanstående ändamål. Den rättsliga grunden för att dela dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av vår behandling. 

 

Statusinformation om när en bil beställs och när den överlämnas delas med den värvande ägaren. Den rättsliga grunden för att dela dessa personuppgifter är vårt och den värvande ägarens berättigade intresse att administrera och göra anspråk på belöningarna.

6. Överföring av dina personuppgifter

Överföringar av dina personuppgifter till våra dotterbolag, registerförare och affärspartner utanför EES, där destinationslandet inte är föremål för något beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen, baseras på standardavtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen, som finns tillgängliga här.

7. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

8. Kontaktinformation

Använd detta webbformulär för att utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor angående skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt personuppgiftsombud med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under polestar.com/privacy-policy.

9. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra vår integritetspraxis och uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande när som helst. Därför uppmuntrar vi dig att läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Integritetsmeddelandet är aktuellt från och med det datum som visas överst i dokumentet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den version av integritetsmeddelandet som var giltig då de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke att behandla dem på något annat sätt.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: