Integritet

Integritetsmeddelande – Ägarbyte

1. Introduktion

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du begär ägarbyte av en Polestar-bil.

2. Vilka är vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", och "vår", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, Polestar ID, bilens identifikationsnummer (VIN), bilens registreringsbevis och avtal när du, i egenskap av registrerad ägare eller ny ägare, begär ägarbyte av en Polestar-bil ("begäran"). Om den registrerade ägaren skickar in begäran kan vi samla in den nya ägarens e-postadress från den registrerade ägaren, för att skicka ut information om begäran. Syftet med vår behandling är att kunna handlägga begäran.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att kunna administrera begäran är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig.

5. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i begäran i upp till 5 år från det att begäran godkändes eller avslogs. 

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare, grundat på deras behov av dem:

  • Inom Polestar-gruppen: Vi delar dina personuppgifter med vår Polestar-säljavdelning i det land som uppgifterna härrör från, i kundtjänstsyften. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet och behandla din uppgifter på ett effektivt sätt.
  • Personuppgiftsbiträden (tjänsteleverantörer och andra parter): Polestar delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som hjälper oss att behandla uppgifterna. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar våra leverantörer av molntjänster och webbhotelltjänster. Personuppgiftsbiträdena är enligt avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för andra syften än att tillhandahålla tjänster till oss i enlighet med gällande avtal om behandling av uppgifter:
    • SalesForce UK Limited (Förenade kungariket), datavärd och CRM-plattform
    • SalesForce Marketing Cloud (USA), plattform för e-postmarknadsföring
    • Amazon Web Services Ireland Limited (EU), plattform för inloggning och orderhantering
  • Myndigheter: Vi delar dina personuppgifter med tredje part, såsom juridiska rådgivare, brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter/tillsynsorgan för att skydda våra juridiska intressen och andra rättigheter, för att skydda oss mot bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter, i riskhanteringssyften och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörandet av rättsliga förpliktelser och vårt berättigade intresse av att följa den lagstiftning som Polestar omfattas av.  
  • Affärspartner: Vi kan dela personuppgifter om vi ingår eller avser att ingå en transaktion som ändrar vår företagsstruktur, såsom omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, konsolidering, överföring, ändring av kontroll eller annan avyttring av någon del av vårt företag. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt.

6. Överföring av dina personuppgifter  

För våra dotterbolag, affärspartner och personuppgiftsbiträden i länder utanför ESS, där destinationslandet inte omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, överför vi dina personuppgifter i enlighet med de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har godkänt, och som du hittar här. Mer information om vilka mottagare vi delar personuppgifter med finns i avsnitt 5.

7. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

8. Kontaktinformation

Använd detta webbformulär för att utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor angående skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt personuppgiftsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges under polestar.com/privacy-policy.

9. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra vår integritetspraxis och uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande när som helst. Därför uppmuntrar vi dig att läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Integritetsmeddelandet är aktuellt från och med det datum som visas överst i dokumentet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den version av integritetsmeddelandet som var giltig då de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke att behandla dem på något annat sätt.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: