Integritet

Integritetsmeddelande – Pre-owned Polestar Platform

Gemensamt personuppgiftsansvariga

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, och den (potentiella) säljaren av den pre-owned Polestarbilen, som benämns "Polestar Pre-owned Partner" på plattformen för försäljning av pre-owned Polestarbilar ("Pre-owned Polestar Platform"), i det följande kallade "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar när du använder Pre-owned Polestar Platform på polestar.com. Syftet med vår behandling är att främja försäljning av pre-owned Polestarbilar och ingå ett försäljningsavtal med dig, hantera eventuella tvister i detta avseende och ge dig råd och information.

För att främja försäljningen av pre-owned Polestarbilar och ingå försäljningsavtal via Pre-owned Polestar Platform behandlar vi dina elektroniska identifikationsuppgifter (IP-adress och cookies). Vi kan även behandla dina personliga identifikationsuppgifter (namn (företag), faktureringsadress (företag), leveransadress, telefonnummer och e-postadress), finansiella uppgifter och andra uppgifter som du kan komma att lämna till oss. Personuppgifterna ger oss möjlighet att upprätta och driva Pre-owned Polestar Platform, som underlättar och stöder försäljningen av pre-owned Polestarbilar. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att ingå ett avtal som du är part i (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen). Om du är B2B-kund har vi ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att ingå ett avtal (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen). Den rättsliga grunden för att använda tekniskt nödvändiga och funktionella cookies är ett berättigat intresse att erbjuda en välfungerande och användarvänlig Pre-owned Polestar Platform (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen). Analytiska cookies och riktade cookies används endast om du har gett ditt samtycke till att sådana cookies används på webbplatsen (artikel 6.1 (a)) i den allmänna dataskyddsförordningen (för ytterligare information, se Cookiepolicy). Vi inhämtar alltid dina personuppgifter direkt från dig (dvs. när du använder pre-owned Polestar Platform).

Vad gäller vår hantering av tvister kan vi behandla dina personliga identifikationsuppgifter (namn (företag), adress, e-postadress), anställningsuppgifter (om du är B2B-kund) och annan information som är relevant för (den eventuella) tvisten. Dessa uppgifter ger oss möjlighet att försvara våra berättigade intressen i alla former av tvistlösningsmekanismer och handläggning av tvister. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utöva våra rättigheter till försvar (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen). Vi inhämtar alltid dessa personuppgifter direkt från dig.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av de tredje parter som vi samarbetar med vad gäller Pre-owned Polestar Platform (it- och mjukvaruleverantörer), och enligt vår Cookiepolicy. Vi kan även dela dina personuppgifter med våra anknutna partners (grossister, distributörer/handlare) på behovsbasis.

I händelse av tvist kan vi överföra dina personuppgifter till externa juridiska rådgivare, skuldindrivningsföretag och andra tredje parter (offentliga myndigheter, rättsliga myndigheter, utmätningsman) på behovsbasis.

Lagringstid

Vi behåller dina personuppgifter i upp till tio år efter ditt (senaste) köp. När det gäller personuppgifter som samlas in via cookies varierar utgångsdatumet per cookie. Se vår Cookiepolicy för mer information.

I händelse av tvist kan vi lagra dina personuppgifter i upp till fem år efter det att vi har löst tvisten eller – vid rättsliga förfaranden – i fem år efter det att eventuella rättsliga åtgärder har löpt ut.

Säkerhet

För oss är det viktigt att säkerställa att dina uppgifter är säkra. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls konfidentiella och skydda dem mot förstöring, förlust eller ändringar genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

Vi har ingått nödvändiga avtalsmässiga villkor med de tredje parter som vi samarbetar med och kommer inte att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att säkerställa att de ges en likvärdig skyddsnivå där.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Du kan alltid kontakta oss för att utöva följande rättigheter: rätten att begära att få tillgång till eller erhålla rättelse av dina personuppgifter, rätten att begära att dina personuppgifter raderas, rätten att begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätten att inge ett klagomål om du anser att vi inte agerar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Du kan även inge klagomål till dataskyddsmyndigheten. Vi respekterar alla rättigheter som avser dina personuppgifter och som du har rätt att utöva enligt tillämplig lagstiftning och kommer därför alltid att behandla din begäran enligt lagen.

I fråga om behandling vars rättsliga grund är ett berättigat intresse kan du begära mer information från oss om det avvägningstest som vi har genomfört i det avseendet (för mer information, se Ändamål och rättslig grund för behandling).

För identifieringsändamål kan vi be dig om en kopia av framsidan av ditt id-kort.

Mer information om dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling, kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finns i Legal contacts.

Uppdateringar

Detta integritetsmeddelande kan ändras från tid till annan, inom gränserna för tillämpliga dataskyddslagar. Du har alltid tillgång till den senaste versionen via vår webbplats.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: