Integritet

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "vår" och "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Polestar är skyldiga att samla in och rapportera utsläppsdata enligt EU-förordning (EG) nr 692/2008 – Bilaga 11: data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Syftet med behandling av fordonsinspelade data är att Polestar ska kunna utföra produktforskning och utveckling, exempelvis för att förbättra och övervaka fordonens kvalitet och deras säkerhetsfunktioner. Syftet med behandlingen är också att hantera Polestars garantiåtaganden och uppfylla lagkrav relaterade till motorernas utsläppsdata.

Den lagliga grunden för behandling är det legitima intresset baserat på de syften vi eftersträvar enligt beskrivning ovan.

Den lagliga grunden för avslöjande av utsläppsdata för motorer i drift är att uppfylla Polestars juridiska förpliktelser.

Datakategorier

Vi kan samla in uppgifter såsom hur du använder och samverkar med fordonets funktioner och tjänster, vilket resulterar i statistikdata, fordonsdata som identifierar fordonets hårdvara och mjukvara, givardata från fordonets aktiva säkerhetssystem, diagnostiska felkoder (DTC) och bilens identifikationsnummer (VIN).

Vi kan också samla in säkerhetsuppgifter såsom obehörig åtkomst, mjukvaruuppdateringars autenticitet eller avvikelser i fordonets nätverk (intrångsdetektering). Förutom detta samlar vi in fordonsparametrar relaterade till utsläpp.

Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter/Överföring

De datakategorier som anges ovan överförs från fordonet till Polestar. Fordonsparametrar relaterade till övervakning av utsläpp rapporteras till myndigheterna enligt de lokala föreskrifterna. Fordonsdata avslöjas för och behandlas av våra filialer och våra affärspartner för ovanstående syften, för att de ska utföra arbete för Polestars räkning.

I relation till våra affärspartner som finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Avslutande av datainsamling

För att avsluta insamlingen av de fordonsinspelade data som beskrivs ovan måste du som ägare av fordonet kontakta Polestar Support, antingen via telefon, e-post eller via det formulär som beskrivs i slutet. Kontaktinformation som gäller på din marknad kan hittas via länken polestar.com/contact.

Behållandetid

Vi behåller vissa uppgifter relaterade till lagkrav i upp till tre år efter insamling, om vi inte måste behandla vissa personuppgifter under en längre tid på grund av lagkrav. Uppgifter om säkerhetsincidenter, legitima beteenden vid fordonsanvändning och VIN behålls i två år. Beträffande uppgifter om händelser i samband med aktiv säkerhet behålls dessa i åtta år.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Som enskild person har du vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De rättigheter som gäller denna behandling av fordonsdata är:

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig.

Rätt till rättelse

Vi vill vara säkra på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Rätt till radering

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt att invända mot behandling och begära begränsning av behandling

Dessutom har du rätt att invända mot och stoppa vår insamling av fordonsdata och begränsa behandlingen under vissa omständigheter.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen med adress:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige

För att utöva dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som behandlas av Polestar, vänligen använd detta WEBBFORMULÄR.

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: