Tillbaka till Integritet

Juridisk information

När ”Polestar” används nedan avses antingen Polestar Performance AB, en eller flera enheter i Polestarkoncernen eller hela Polestarkoncernen, beroende på vilket som är tillämpligt.

Inga garantier o.s.v.

Även om all rimlig möda har lagts ned på att säkerställa att informationen på denna webbplats ("webbplatsen") är korrekt, tillhandahålls den "i befintligt skick". Polestar kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av webbplatsen eller någon härifrån länkad webbplats. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data eller annat, även om Polestar har uttryckligen meddelats om möjligheten till sådana skador.

Eventuella garantier och beskrivningar på webbplatsen beträffande Polestars produkter eller tjänster som du köper eller använder omfattas av de överenskomna villkoren i avtalet om dessa produkter eller tjänster.

Informationen på webbplatsen kan innehålla tekniska ofullständigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Dessutom förbehåller sig Polestar rätten att när som helst göra ändringar av sina produkter och tjänster, inklusive deras priser.

Informationen på webbplatsen kan innehålla referenser till Polestar-produkter och tjänster som inte annonseras eller finns tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Polestar avser att annonsera eller göra sådana produkter och tjänster tillgängliga i ditt land. Observera också att vissa produkter och tjänster endast finns tillgängliga mot en extra kostnad och att viss information på webbplatsen eventuellt inte är korrekt på grund av produktändringar som införts efter lanseringen eller den senaste uppdateringen av webbplatsen. Kontakta en Polestaråterförsäljare för att få fullständig information om de produkter och tjänster som finns tillgängliga för dig.

Ej efterfrågade idéer o.s.v.

Polestar uppskattar reaktioner från allmänheten och välkomnar synpunkter och återkoppling om Polestars produkter och tjänster. Det är dock Polestars policy att inte acceptera eller på annat sätt ta hänsyn till information (till exempel idéer, förslag och synpunkter) som vi inte uttryckligen har begärt. Denna policy är avsedd för att undvika missförstånd eller tvister eftersom nya produkter, tjänster, funktioner, affärsmodeller o.s.v. kontinuerligt utvecklas av Polestar eller dess leverantörer, som kan vara liknande eller identiska med andras idéer eller information, även om de utvecklats utan någon inspiration från sådana idéer eller information från andra.

Om du trots Polestars begäran att du inte ska skicka information till Polestar ändå skickar Polestar information, till exempel idéer, förslag, synpunkter eller liknande (med en gemensam benämning, ”Presentation”) godkänner du, oberoende av eventuella reservationer som du gjort i ett medföljande brev eller på annat sätt

  • att Presentationen eller delar av den ska anses vara icke-konfidentiell och generisk,
  • att Polestar inte ska ha några skyldigheter (avtalsenliga eller i övrigt, inklusive men inte begränsat till skyldigheter att granska, svara på eller i övrigt behandla Presentationen och/eller hålla Presentationen konfidentiell) avseende Presentationen eller delar därav,
  • att Polestar inte ska ha någon ansvarsskyldighet för eventuell användning eller avslöjande av Presentationen eller delar därav, och
  • att Polestar ska ha rätt till obegränsad användning på alla sätt av Presentationen eller delar därav för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan erkännande eller ersättning till dig.

Mjukvara som finns tillgänglig på webbplatsen

All mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från webbplatsen ("mjukvaran") är Polestars och/eller dess licensgivares copyrightskyddade arbete.

Mjukvarans användning styrs av villkoren i den slutanvändarlicens som kan finnas ("licensavtalet"), som följer med eller ingår i mjukvaran. Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. Dessutom, om inget annat anges i licensavtalet, får mjukvaran endast användas för det ändamål som mjukvaran har gjorts tillgänglig för. All reproduktion eller vidare distribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd.

Om det finns garanti för mjukvaran är den begränsad enligt villkoren i licensavtalet. Polestar frånsäger sig alla garantier utöver licensavtalet inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, äganderätt och icke-intrång.

Polestar © 2020 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats:

Select your region

Europe

Asia-Pacific