Vilkår

Generelle bruksvilkår - Video player

Disse bruksvilkårene (de "Generelle Vilkårene") gjelder for bruken av Polestars in-car videoapplikasjon ("Appen"). For å kunne bruke Appen, må du samtykke til disse Generelle Vilkårene. Ved å fortsette å bruke Appen, bekrefter du at du har lest disse Generelle Vilkårene og at du godtar å bruke Appen i samsvar med det som er beskrevet her. Disse Generelle Vilkårene gjelder mellom deg som bruker av Appen og Polestar Performance AB (reg. no. 556653-3096) (“Polestar”, “vi”, “oss”, “vår”).

1    Generelt

1.1    Appen er utviklet av oss og kan brukes av deg for å få tilgang til og se online videoinnhold mens bilen din er parkert, samt å lytte til slikt innhold mens du kjører. Appen kan kun brukes i dashbordet i Polestar-biler, og er ikke tilgjengelig for bruk på andre enheter. Tjenestene, inkludert videoinnhold, som er gjort tilgjengelig gjennom Appen leveres av Polestar og/eller tredjeparter ("Tjenestene"). Slike tredjeparter som leverer Tjenester refereres til i disse Generelle Vilkårene som "Medieleverandørene". Alle Tjeneste levert av Polestar refereres til som "Polestartjenester" og alle Tjenester levert av Medieleverandørene refereres til som "Medieleverandørtjenester".

1.2    For å bruke Appen og Tjenestene under disse Generelle Vilkårene, må du (i) være minst atten (18) år gammel (eller gjeldende myndighetsalder i din jurisdiksjon), (ii) være kompetent til å inngå bindende avtaler og (iii) ikke være forhindre fra å bruke Appen eller Tjenestene i henhold til gjeldende lov.

1.3    De Generelle Vilkårene trer i kraft ved din aksept og gjelder inntil de blir sagt opp av deg eller av oss i samsvar med disse Generelle Vilkårene. Du har alltid rett til å trekke deg fra disse Generelle Vilkårene ved å sende oss en e-post til e-postadressen nedenfor, eller ved å bruke tilbaketrekningsskjemaet tilgjengelig https://legal.polestar.com/no/terms-and-conditions.

1.4    Vi opptrer alltid i samsvar med vår våre etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer er tilgjengelige på https://legal.polestar.com/no/ethics/.

1.5    Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i disse Generelle Vilkårene når som helst uten forvarsel ved å publisere en oppdatert versjon av disse Generelle Vilkårene på https://legal.polestar.com/no/terms-and-conditions eller ved å oppdatere Appen for å implementere de nye bruksvilkårene. Ved å bruke Appen og Tjenestene eller ved å fortsette å bruke Appen og Tjenestene etter en oppdatering av disse Generelle Vilkårene, bekrefter du at du har full forståelse av og aksepterer de oppdaterte Generelle Vilkårene. Hvis du ikke godtar de oppdaterte Generelle Vilkårene, har du rett til å si opp disse Generelle Vilkårene umiddelbart og slutte å bruke Appen og Tjenestene. 

2    Pris og betaling

Foreløpig tilbyr vi Appen og Polestartjenestene gratis. Medieleverandørtjenestene kan imidlertid bli underlagt et gebyr i samsvar med den enkelte Medieleverandørs vilkår og betingelser. 

3    Din bruk av appen og tjenestene

3.1    Ved å godta disse Generelle Vilkårene gir vi deg en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, personlig, begrenset og gjenkallelig rettighet til å bruke Appen og Polestartjenestene for varigheten av disse Generelle Vilkårene og på vilkårene og betingelsene beskrevet her. Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle denne rettigheten når som helst, etter eget skjønn.

3.2    I tillegg til vilkårene for bruken av Tjeneste som er beskrevet i del 3, vennligst vær oppmerksom på at vilkårene for å bruke Medieleverandørtjenestene er nærmere beskrevet i del 7 nedenfor.

3.3   Du godtar å ikke bruke Appen og/eller noen av Tjenestene

  • på en ulovlig måte, til ulovlige eller straffbare formål, på noen måte som er uforenlig med disse Generelle Vilkårene eller på noen annen måte som volder skade eller ulempe for en tredjepart (inkludert Medieleverandørene);
  • på en måte som er i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, lover om immaterielle rettigheter eller trafikkregler;
  • på en måte som kan skade, ødelegge, overbelaste, svekke eller kompromitterer våre systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere, eller begrense eller hindre brukere i å bruke Appen og/eller Tjenestene (inkludert ved å hacke eller ødelegge Appen); eller
  • på en måte som fører til at Appen og/eller noen av Tjenestene blir skadet, ødelagt eller på annen måte svekket og at virus, ormer, skadelig programvare, spionprogramvare, trojanske hester eller annen ondsinnet kode eller programmer som kan skade driften introduseres i Appen og/eller enhver Tjeneste. 

3.4    I tillegg til enhver annen brukerbegrensning som angitt i disse Generelle Vilkårene, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i henhold til disse Generelle Vilkårene, skal du ikke:

  • Kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere innhold fremvist i eller levert av Appen og/eller enhver Tjeneste, inkludert, uten begrensning, for offentlige eller kommersielle formål.
  • leie, lease, underlisensiere, låne, distribuere eller selge/videreselge eller utnytte Appen og/eller enhver Tjeneste (inkluderte kildekode); eller
  • (i) gjøre forandringer eller modifikasjoner i hele eller deler av Appen, eller (ii) demontere, dekompilere, drive omvendt utvikling eller lage avledede verk basert på hele eller deler av Appen og/eller enhver Tjeneste

4    Immaterielle rettigheter

4.1    Vi forbeholder oss alle rettigheter i og til Appen, Polestartjenestene og ethvert varemerke og enhver logo som brukes i forbindelse med Appen og Polestartjenestene, med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse Generelle Vilkårene. Følgelig skal ikke noe i disse Generelle Vilkårene tolkes som en overføring av immaterielle rettigheter (i) i og til Appen og/eller noen Polestartjeneste eller (ii) som ellers eies eller rådes over av oss eller våre tilknyttede selskaper, med unntak for den begrensede retten til å bruke slike immaterielle rettigheter som eksplisitt beskrevet her.

4.2    Hver Medieleverandør forbeholder seg alle rettigheter i de aktuelle Medieleverandørtjenestene og til varemerker som tilbys av denne Medieleverandøren. Ikke noe i disse Generelle Vilkårene utgjør en overføring, overdragelse eller tildeling av eierskap til slike immaterielle rettigheter. 

5    Brukerdata

5.1    Når du bruker Appen eller Tjenestene, kan du gjøre informasjon og data angående bruken din tilgjengelig for oss ("Brukerdata").

5.2    Vi påberoper oss ikke eierskap til Brukerdata og ikke noe i disse Generelle Vilkårene begrenser rettigheter du måtte ha til å bruke slike Brukerdata. Ved å gjøre Brukerdata tilgjengelige når du bruker Appen eller Tjenestene, gir du oss imidlertid en ikke-eksklusiv, overførbar, evigvarende, underlisensierbar, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, endre og distribuere slike Brukerdata for formålet med (i) drift og levering av Appen og/eller enhver Tjeneste; (ii) våre forretningsutviklingsformål og (iii) statistiske formål.

5.3    Vi kan også overføre Brukerdataene du har gjort tilgjengelig for oss til tredjeparter, for eksempel Medieleverandører. Slike Brukerdata skal imidlertid til enhver tid overføres på et aggregert nivå og være anonymiserte.

5.4    I den grad Brukerdataene inkluderer personopplysninger, er behandlingen av slike opplysninger underlagt vår Personvernerklæring.

6    Ansvarsfraskrivelse og garantier

6.1    Du anerkjenner og godtar herved at Appen og/eller enhver Tjeneste leveres "som den er" og uten garantier av noe slag. Vi frasier oss herved enhver erklæring eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier om tilfredsstillende kvalitet, tilgjengelighet eller egnethet for et bestemt formål og fravær av krenkelse av tredjeparters rettigheter. 

6.2    Polestar vil etterstrebe å sikre at Appen og/eller enhver Tjeneste skal være tilgjengelig og driftssikker og at Appen og/eller enhver Tjeneste vil gi tilstrekkelig beskyttelse av din integritet. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig dersom Appen og/eller enhver Tjeneste er utilgjengelig eller avbrutt, og du vil ikke ha krav på noen form for kompensasjon for nedetid i Appen og/eller enhver Tjeneste eller sikkerhets- eller integritetsbrudd eller brudd som kan oppstå fra tid til annen i Appen og/eller enhver Tjeneste. I tillegg forbeholder vi oss retten til når som helst å endre, oppdatere, oppgradere og/eller å stenge ned, midlertidig eller permanent, Appen eller Tjenestene (eller noen del av disse). Du anerkjenner og godtar at vi kan innstille tilgangen din til Appen og Tjenestene dersom vi, etter eget skjønn, må gjøre slike oppdateringer.

6.3    I den grad det ikke strider mot lov, skal vi ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte tap, indirekte tap, følgetap, straffeerstatning, spesielt eller utilsiktet tap (inkludert, uten begrensning, tap som følge av tap av data, personskade eller informasjons- eller forretningsforstyrrelser) som følger av, stammer fra eller i forbindelse med bruken av, eller manglende evne til å bruke, Appen og/eller enhver Tjeneste eller ut av eller i forbindelse med disse Generelle Vilkårene. I tillegg til vilkårene som er angitt her skal vi ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for feil, unøyaktigheter, utelatelser eller andre mangler i Appen og/eller enhver Tjeneste. 

7    Medieleverandørtjenester

7.1    Appen inneholder lenker til Medieleverandørers nettsteder eller andre applikasjoner som du må ha tilgang til for å bruke Medieleverandørtjenestene. Tjenester og nettsteder levert av Medieleverandørene er ikke underlagt vår kontroll, og du godtar uttrykkelig at vi ikke er ansvarlige for og ikke slutter oss til eller overvåker Medieleverandørenes innhold eller personvernerklæringer (hvis slike eksisterer). Vilkårene og betingelsene, bruksvilkårene og personvernerklæringer tilhørende disse Medieleverandørene vil gjelde for din bruk av slike Medieleverandørtjenester, og du anerkjenner at du kan måtte godta slike vilkår og betingelser for å bruke Tjenestene. Vi frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap eller skade du pådrar deg som følge av tilgangen til og bruken av Medieleverandørtjenestene. 

7.2    Du anerkjenner at Medieleverandørtjenestene kan variere basert på Polestar-bilmodell, individuelt utstyr og modellår, bilens geografiske lokasjon, hvor Polestar-bilen er registrert, hvor den ble solgt og hvor den brukes. Avhengig av hvor bilen befinner seg, kan det hende at en Tjeneste levert av en Medieleverandør ikke er tilgjengelig. 

7.3    Vi frasier oss ethvert ansvar for enhver Tjeneste som leveres av en Medieleverandør i henhold til disse Generelle Vilkårene. Du er innforstått med at vår rolle med hensyn til Medieleverandørtjenestene utelukkende er å gjøre slike Medieleverandørtjenester tilgjengelige for deg og du anerkjenner uttrykkelig at vi ikke har noe ansvar for Medieleverandørtjenestene. 

8    Oppsigelse

8.1    Du har til enhver tid rett til å si opp disse Generelle Vilkårene, hvilket innebærer at disse Generelle Vilkårene ikke lenger vil gjelde. 

8.2    Vi kan si opp disse Generelle Vilkårene med umiddelbar virkning og når som helst uten forvarsel, uten å pådra oss noe ansvar overhodet.

8.3    Ved oppsigelse vil du ikke ha tilgang til eller ha rett til å bruke Appen eller Tjenestene. 

9    Lovvalg og tvisteløsning

9.1    Disse Generelle Vilkårene skal reguleres av svensk lov, uten anvendelse av prinsippene om lovvalg. Til tross for det ovennevnte, vil eventuelle ufravikelige lovregler i ditt hjemland, som ville ha vært gjeldende dersom disse Generelle Vilkårene var regulert av slike lover, likevel komme til anvendelse.

9.2    Enhver konflikt eller tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Generelle Vilkårene, eller brudd på, oppsigelse av eller ugyldighet av disse, er underlagt svenske domstolers eksklusive jurisdiksjon. Til tross for det ovennevnte, kan du også ha rett til  etter gjeldende lovverk å reise sak mot Polestar for domstolene i ditt hjemland. 

9.3    Dersom en tvist ikke kan løses med Polestar, kan du også kontakte Forbrukerrådet, som du finner mer informasjon om på www.forbrukerradet.no

9.4    Du har også rett til å fremsette enhver tvist via EU-kommisjonens nettbaserte klageportal, som kan nås ved å klikke på følgende lenke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

10    Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående Appen eller Tjenestene, kan du kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor:
Polestar Performance AB, reg. no. 556653-3096
Address: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG
www.polestar.com/contact 

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: