PolestarLegal
Personvern

Personvern

OMFANG OG FORMÅL

Denne klausulen gjelder Behandlingen av kunders Persondata hos Polestar Performance AB og samarbeidende selskaper ("Polestar" eller "vi"). Formålet med denne policy er å gi våre nåværende, tidligere og potensielle kunder (heretter omtalt som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

 • Under hvilke omstendigheter vi samler inn og behandler dine personopplysninger
 • Hva slags personopplysninger vi samler inn
 • Årsakene til at vi samler inn dine personopplysninger
 • Hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Fordeling av ansvar for Behandling av Persondata mellom ulike Polestar juridiske enheter.
 • Kontaktdetaljer for krav om korrigering av Persondata eller tilgangsforespørsler.

Disse bestemmelsene oppdateres fortløpende for å sikre at de reflekterer tiltakene Polestar gjennomfører i relasjon til dine personopplysninger.

Datakontroll hos Polestar

Polestar er ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold, i tillegg til markedsspesifikke tjenester for alle områder hvor Polestar opererer. Polestar er datakontrollør for behandlingen av persondata som finner sted for disse formålene. I markeder hvor Polestar ikke er tilstede, har vanligvis en samarbeidspartner det samme ansvaret som Polestar. Derfor er samarbeidspartneren i disse tilfellene datakontrollør.

Prinsipper for databehandling

Behandlingen av dine persondata er en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du viser oss ved å gi oss dine personopplysninger, og anser at respekt for din integritet er en viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne beskytte dine personopplysninger samtidig som vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, følger vi fem generelle prinsipper:

VALGFRIHET

Dine personopplysninger tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine personopplysninger med oss.

AVVEINING AV INTERESSER

Der hvor bearbeiding av dine personopplysninger er nødvendige for formål knyttet til våre legitime interesser, og hvor denne interessen settes foran behovet for å beskytte din integritet, kan vi (dersom det er tillatt i henhold til lov) behandle visse personopplysninger uten å innhente ditt uttrykte samtykke. Også i visse andre situasjoner kan vi behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke hvis det er påkrevet i henhold til lov. Mer informasjon gis nedenfor i avsnittet "Samtykke". Der hvor dine personlige data bearbeides av offentlig interesse, baserer vi det på de potensielle fordelene for (inkludert sikkerheten til) våre kunder og publikum forøvrig.

PROPORSJONALITET

Polestar vil kun bearbeide sine kunders personopplysninger hvis det er adekvat, relevant og nødvendig i forhold til formålet med innsamlingen av slike opplysninger. Vi søker å anonymisere dine personopplysninger når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte opplysninger. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-personlige data med dine personopplysninger, vil de bli behandlet som personopplysninger så lenge opplysningene forblir kombinert.

ÅPENHET OG SIKKERHET

Polestar tror på åpenhet om hvilke personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål. For oss er det også viktig å beskytte dine persondata, og Polestar vil gi kundene ytterligere informasjon vedrørende vår behandling og beskyttelse av dine persondata.

OPPFYLLELSE AV LEGALE KRAV

Det er Polestars politikk å overholde gjeldende lover og regler som styrer personvern og databeskyttelse i hvert eneste land vi opererer. Der det er nødvendig, vil vi justere vår behandling av dine personopplysninger slik det beskrives i denne personvernpolicy for å sikre at vi overholder alle lovkrav. Personlige data som Polestar samler inn om deg og kjøretøyet vil bli brukt:

 • Til å tilby deg produkter og tjenester, inkludert å verifisere din kvalifikasjon for visse kjøp og tjenester, i tillegg til å tilby deg forbedrede tilbud og erfaringer;
 • Til å informere deg om oppdateringer eller endringer i våre produkter og tjenester, men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler;
 • Å informere deg om nye produkter, tjenester og arrangementer;
 • Av produktutviklingshensyn, for eksempel til å forbedre produktets ytelser, kvalitet og sikkerhet;
 • Å evaluere og forbedre våre tilbud til og kommunikasjon med kundene;
 • Å overholde rettslige krav eller krav fra rettmessige myndigheter;
 • Å informere deg om våre produkter og tjenester og identifisere de som kan være av interesse for deg;
 • Å utføre markedsundersøkelser; og
 • For analyse- og kundeprofileringsformål (online og sosiale media inkludert) utført av oss selv og våre utvalgte leverandører.

NYTTIGE DEFINISJONER

Følgende begrep, som benyttes flere steder i denne klausulen, har betydning som reguleres i EU-direktiv 2016/679 vedrørende beskyttelse av naturlige personer når det gjelder behandling av personlige data og fri bevegelse av slike data.

 • "Datakontrollør" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, institusjon eller enhver annen enhet som alene eller sammen med andre avgjør hensikt med og måter for Bearbeiding av Personlige Data;
 • "Databehandler" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, institusjon eller enhver annen enhet som bearbeider Personlige Data på vegne av Datakontrolløren;
 • "Persondata" betyr all informasjon som vedrører en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"). En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte.
 • "Behandling" betyr enhver operasjon eller rekke med operasjoner som gjøres med personopplysninger eller sett med persondata, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring;
 • "Sensitive personopplysninger" betyr personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger med det formål å ensidig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuell orientering.

INNSAMLING AV DATA

Du kan gi oss informasjon om deg selv når du bruker Polestars tjenester i annen kontakt med Polestar, for eksempel via våre nettsider eller kundesentre (i denne sammenhengen opplyses at telefonsamtaler kan bli tatt opp, med ditt samtykke, for kvalitetssikringsformål). Slike data ("kundeleverte Personlige Data") kan inkludere:

 • Dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse, etc.);
 • Demografisk informasjon (alder, sivilstatus, husstand, etc.);
 • Lokaliseringsdata generert av dine aktiviteter (navigasjonsassistanse, søkeforespørsler, lokaliseringsdeling, etc.); og
 • Data vedrørende ditt kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og innstillinger, kjøpshistorikk, etc.).

Vi er spesielt forsiktige og gjennomfører ekstra tiltak hvis og når vi henter og behandler sensitive personopplysninger, i henhold til gjeldende lov. For å unngå tvil, ber vi deg notere deg at gjeldende lov kan kreve andre typer data som også skal behandles som Sensitive Personlige Data.

MERKNAD

Der hvor det er praktisk, eller hvis det kreves av gjeldende lov, vil vi ved innhenting eller registrering av dine Personlige Data, gi deg (i) spesifikk informasjon om hensikten med Bearbeiding av dine Personlige Data, (ii) Datakontrollørens identitet, (iii) identiteten til eventuelle Tredjeparter til hvem data kan opplyses og (iv) annen informasjon som kan være nødvendig for å sikre at du er i stand til å ivareta dine rettigheter.

SAMTYKKE

Hvis det er hensiktsmessig eller påkrevet i henhold til gjeldende regler, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine personopplysninger. Spørsmål om ditt samtykke vil være klart og tydelig og vil gi deg et saklig grunnlag som du kan basere dine avgjørelser på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt. Isteden vil vi påse at du aktivt kan gi ditt samtykke på en tydelig og åpen måte. Det er frivillig å gi samtykke og det kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en bestemt tjeneste eller ved at du kontakter Polestar på den adresse som er angitt i avsnittet "Informasjon og Tilgang" nedenfor. Hvis du ikke gir ditt samtykke, kan det være at tjenester eller deler av tjenester ikke er tilgjengelig.

TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Du kan få tilgang til apper og andre tjenester som er koblet til et Polestar-produkt men som leveres av Tredjepart og som, for eksempel, forutsetter overføring av posisjonsdata og andre Registrerte Data til den aktuelle Tredjeparten. Polestar er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av personopplysninger i applikasjoner eller tjenester som leveres av en Tredjepart, og anbefaler at du grundig gjennomgår de relevante vilkår (og enhver tilknyttet personvernerklæring relatert til) slike applikasjoner eller tjenester før du bruker dem. Hvis du har spørsmål vedrørende en viss Tredjeparts bruk av dine Personlige Data, ber vi deg kontakte Tredjeparten direkte.

INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Polestar kan komme til å overføre dine Personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS som kan ha annen lovgivning når et gjelder personvern og datasikkerhet. Dette inkluderer land som EU-kommisjonen ikke anser har tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. Hvis dette skjer, vil Polestar sikre at det finnes rettslig grunnlag for overføringen i henhold til relevant lovgivning vedrørende databeskyttelse. Du vil også bli informert om det rettslige grunnlaget for overføringen, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt og hvor du kan henvende deg for å få kopi av disse sikkerhetstiltakene.

DATABRUK

For de fleste Bearbeidingstiltakene vil du være i stand til å avslutte vår bruk av dine Personlige Data ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en spesiell tjeneste, tilbakekalle ditt samtykke til Bearbeidingen ved å kontakte Polestar på anvist adresse i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor, eller på annen måte som instrueres av oss. Imidlertid, med mindre det på annen måte er fremsatt i gjeldende lov, har du generelt ikke anledning til å trekke deg fra Bearbeidingen av dine Personlige Data:

 • Når vi gjennomfører slik bearbeiding for å sende deg viktige meldinger, slik som endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler eller i tilfelle produkttilbakekallinger; og
 • Når vi gjennomfører det for å overholde våre lovpålagte forpliktelser.

VARIGHET

Vi vil bare beholde dine Personlige Data så lenge det er nødvendig for å oppfylle hensikten i henhold til denne klausulen eller hensiktene som du på annen måte har blitt informert om. Dette betyr at når du har samtykket til vår Behandling av dine Personopplysninger, vil vi behandle opplysningene så lenge som kundeforholdet varer (og, hvis aktuelt, til utløpet av garantiperioden) eller til du trekker samtykket ditt tilbake. Hvis du bestemmer deg for å avslutte kundeforholdet, vil vi beholde dataene i en periode på fem (5) år, og deretter vil dine data bli slettet. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke til behandlingen, vil opplysningene bare bli beholdt i den utstrekning vi kan gjøre det i henhold til gjeldende lov.

DATAKVALITET

Når vi behandler dine personopplysninger, søker vi å sikre at de er riktige og oppdaterte. Vi forsøker å slette eller korrigere personopplysninger ikke er korrekte eller som er ufullstendige. Mer informasjon om dine rettigheter for å kunne sikre riktigheten av de personopplysninger vi har om deg gis i avsnittet "Informasjon og Tilgang" nedenfor.

INFORMASJON OG TILGANG

Som det fremgår av avsnittet "Merknad" ovenfor, kan vi gi deg spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger når vi samler inn eller registrerer slike opplysninger. Du har rett til å kreve (i) en kopi av de personopplysninger som vi lagrer om deg, (ii) at vi retter eller sletter personopplysninger som er uriktige, (iii) at vi sletter dine personopplysninger og i visse tilfeller at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Du har dessuten rett til å motsette deg vår behandling av personopplysninger samt rett til å motta de personopplysninger du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig.

Slikt krav skal sendes til den juridiske person som angis til slutt i dette dokument. Din begjæring skal behandles raskt og skikkelig. Dersom det er tillatt etter gjeldende regler, kan Polestar kreve en administrasjonsavgift for behandlingen av ditt krav. Du kan også kreve å få tilgang til en oversikt som viser de personopplysninger som du selv har gitt og som Polestar sitter med, samt korrigere eller oppdatere din informasjon ved å logge inn på din konto på Polestars kundeportal, eller en liknende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked. Dersom du ønsker mer informasjon om dine rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud. Kontaktopplysning til personvernombudet er inntatt i slutten av dette dokument.

SIKKERHET

Polestar har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endring, uautorisert tilgang eller formidling til uvedkommende og eventuelle andre former for behandling som ikke er tillatt.

DELING MED TREDJEPART

Polestar kan dele dine Persondata:

 • Blant Polestar-enheter
 • med Polestars autoriserte forhandlere og verksteder, med formål om å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg; og
 • med andre forretningsmessige partnere med hensikt å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg, eller for forsknings- og utviklingsformål;
 • i forbindelse med salg eller overføring av et Polestar selskap eller dets aktiva;
 • I henhold til krav etter loven: For eksempel i forbindelse med en myndighetsforespørsel, tvist eller annen juridisk prosess eller forespørsel;
 • Når vi, i god tro, mener at deling av opplysninger er nødvendig for å beskytte våre rettigheter: For eksempel for å undersøke potensielle krenkelser av våre vilkår og betingelser eller for å oppdage, hindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsproblemer;
 • Med andre forretningspartnere eller Tredjeparter hvor du har valgt å motta en tjeneste fra dem og autorisert dem til å be om data fra Polestar;
 • Med våre produkt- og tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag fra oss, for eksempel leverandører av trådløse tjenester, virksomheter som administrerer og driver vårt nettsted, sender ut meddelelser, utfører dataanalyser eller kredittkortbehandling eller systemleverandører som er nødvendige for å bearbeide, lagre eller behandle kredittkort eller finansiell informasjon; og

Et Polestar selskap som er Datakontrollør av dine Personlige Data vil, som generell regel, kun avsløre dine Personlige data til Tredjepart hvis det har fått ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil imidlertid dele dine personopplysninger uten ditt samtykke, hvis vi ikke anser at ditt samtykke er nødvendig i det enkelte tilfellet og ditt samtykke ikke kreves etter loven, i følgende situasjoner:

 • Situasjoner hvor avsløring er lovpålagt; og
 • Situasjoner hvor avsløring er nødvendig i henhold til legitime interesser som forfølges av Polestar (for eksempel for å beskytte våre juridiske rettigheter, slik det er beskrevet ovenfor).

Databehandling på våre vegne

Vi begrenser tilgang til dine Personopplysninger til Polestars ansatte og leverandører som har behov for å bruke informasjonen for å behandle den på vår vegne, og som er kontraktsmessig pålagt å holde dine Personopplysninger sikre og konfidensielle. Vi bestreber oss på å velge Bearbeidingstjenester som på best mulig måte sikrer dine Personlige Datas integritet vis-a-vis enhver Tredjepart. Visse av disse Behandlingsaktivitetene kan utføres utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) når det er i samsvar med nasjonal rett.

MARKEDSFØRING

Vi vil ikke selge dine Persondata eller handle med dem med Tredjeparter med mindre vi har ditt samtykke til det. Vi vil ikke dele dine Personopplysninger med Tredjepart for deres markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke til slik deling. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra Tredjepart, bes du kontakte den aktuelle Tredjepart direkte. Vi kan sende deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangementer eller liknende markedsaktiviteter. Hvis du ønsker å avmelde deg et spesielt e-post-nyhetsbrev eller tilsvarende kommunikasjonstyper fra Polestar og å endre tidligere innsendte preferanser.

Rettigheter i forbindelse med personvern i California

Hvis du er bosatt i California, har du rett til å be om informasjon fra Polestar om hvilken måte vi dele bestemte kategorier av dine personopplysninger med Tredjepart på for Tredjeparts direkte markedsføringsformål. Under californisk rett gjelder at du har rett til å fremme en forespørsel til Polestar til adressen nedenfor og få informasjon om kategoriene for personopplysninger Polestar har gitt til Tredjepart for Tredjeparts direkte markedsføringsformål forrige kalenderår, samt navnene og adressene som mottok slik informasjon, eller eksempler på produktene eller tjenestene som markedsføres hvis virksomhetstypen ikke kan bestemmes av firmanavnet. Hvis du er bosatt i California, har du rett til å få en kopi av denne informasjonen i et standardisert format, og informasjonen vil ikke være spesifikk for deg personlig. Se Kontaktopplysningene nedenfor for å sende en forespørsel.

NETTSIDER OG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Generelt kan du besøke Polestars nettsider uten å fortelle oss Hvem du er eller oppgi noen som helst informasjon om deg selv. For å kunne tilby deg visse tjenester eller tilbud, trenger vi ofte å registrere enkelte personopplysninger f.eks. ditt navn og din e-postadresse. Vi kan også samle inn (ved hjelp av cookies) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen kan vi benytte for å forbedre våre nettsider eller vår markedsføring. Alle Polestar nettsider som er åpne for våre kunder, inneholder informasjon om vår bruk av cookies. I noen land er det en online-prosedyre for å akseptere eller avslå cookies. For mer informasjon om bruk av cookies ber vi deg konsultere lokal informasjon om cookies som publiseres for ditt land under polestar.com. Polestar sporer ikke sine kunder over tid eller på Tredjeparts nettsteder for å levere målrettet annonsering, og svarer derfor ikke på Do Not Track (DNT)-signaler. Visse Tredjeparts nettsider sporer imidlertid dine søke-aktiviteter når de tilbyr deg innhold, noe som setter dem i stand til å skreddersy det de presenterer for deg. Tredjeparter som har innhold på våre nettsider, slik som en sosial egenskap, kan sette cookies på din nettleser eller få tak i informasjon om det faktum at en nettleser besøkte en spesifikk nettside fra en viss IP-adresse. Tredjeparter kan ikke få noen annen personlig identifiserbar informasjon fra våre nettsider med mindre du gir dem det direkte.

BARN

Våre tjenester er ikke beregnet for bruk av barn. Vi ber ikke om eller samler ikke bevisst inn Personopplysninger om og driver ikke markedsføring rettet mot barn under 13 år. Hvis barn har gitt oss personopplysninger, kan en av barnets foreldre eller foresatte kontakte oss for å få informasjonen slettet fra våre registre. Vi ber om å bli kontaktet hvis du tror vi kan ha informasjon om et barn under 13 år. Hvis vi får kjennskap til at vi utilsiktet har samlet inn personopplysninger om et barn under 13 år (eller annen minstealder avhengig av land), skal vi iverksette tiltak for å slette informasjonen så snart som mulig.

OVERVÅKNING

Som resultat av rettslige krav, må vi overvåke hvordan vårt system virker. Dette betyr at vi kan samle inn eksempeldata fra systembruk.

KONTAKTDETALJER

Hvis du har spørsmål som gjelder dine rettigheter i Personvernloven vedrørende Polestar, ber vi deg bruke dette WEBSKJEMA. For andre spørsmål vedrørende personvern i forhold til Polestar, kontakt: Personvernombud, Polestar Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg Sverige

Polestar © 2020 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted:

Select your region

Europe

Asia-Pacific