Voorwaarden

Actievoorwaarden Win 2 vrijkaarten voor de EV Experience 2022

1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie win 2 vrijkaarten EV Experience 2022 ("Actie") van Polestar Automotive Netherlands B.V. ("Polestar") gevestigd aan de Stationsweg 2, 4153 RD te Beesd.

1.2. Deze Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van Polestar.

1.3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

2. Deelname

2.1. Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

2.2. Medewerkers van Polestar, moeder-, zuster en/of dochtermaatschappijen en/of partijen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners en/of familieleden van medewerkers zijn van deelname uitgesloten.

2.3. Deelname is uitgesloten voor personen zonder vast woon- of verblijfplaats in Nederland.

2.4. Deelname aan de Actie is gratis. Het is niet nodig producten of diensten van Polestar te kopen.

2.5. Toegang tot internet en een geldig e-mailadres zijn noodzakelijk voor deelname aan de Actie.

2.6. Polestar heeft het recht een deelnemer van deelname uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt, (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont, naar redelijk inzicht van Polestar.

3. Actieperiode

3.1. Deelname aan de Actie is mogelijk van 1 september 2022 tot en met 15 september 2022 ("Actieperiode").

4. Verloop Actie

4.1. Deelname aan de Actie is mogelijk door je gedurende de Actieperiode in te schrijven via de website van Polestar. Nadat een deelnemer al zijn of haar gegevens heeft ingevuld en akkoord is gegaan met deze Actievoorwaarden maakt de deelnemer kans op de Prijs.

4.2. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de Actie.

4.3. Deelnemers die proberen meerdere keren deel te nemen aan de Actie kunnen worden gediskwalificeerd. Inschrijvingen die worden gegenereerd door scripts, mechanische of op andere wijze geautomatiseerde middelen zijn verboden en zullen leiden tot diskwalificatie. Meerdere inschrijvingen via tussenpersonen, derden, georganiseerde groepen of andere methoden om inschrijvingen te dupliceren worden niet aanvaard en zullen tevens leiden tot diskwalificatie.

4.4. Inschrijvingen die niet in overeenstemming met deze Actievoorwaarden zijn ingediend en/of te laat, beschadigd, onvolledig, gewijzigd, onleesbaar of anderszins defect zijn worden gediskwalificeerd.

4.5. Indien de deelnemer zich op enig moment wenst terug te trekken uit de Actie kunt u deze keuze kenbaar maken door het contactformulier in te vullen dat beschikbaar is op: https://www.polestar.com/nl/polestar-support of contact op nemen door te bellen met Polestar op het nummer: 0800-225849.

5. Prijs

5.1. De Winnaar wint twee (2) vrijkaarten voor het EV Experience evenement op Zandvoort, welke gehouden wordt op 24 en 25 september 2022. De Winnaar wint twee (2) kaarten voor een van deze dagen.

5.2. De Prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Polestar.

5.3. De vrijkaarten zijn slechts voor één van de dagen van het evenement te gebruiken (zie artikel 5.1).

6. Bepaling Winnaar

6.1. Uit alle deelnemers zal op onpartijdige wijze door middel van een loting op 16 september 2022 de winnaars worden bepaald ("Winnaar"). In totaal zullen 25 Winnaars worden bepaald.

6.2. Op 16 september 2022 zal Polestar de Winnaar inlichten over de door hem of haar gewonnen Prijs. Polestar zal daarvoor gebruik maken van de gegevens die door de Winnaar bij zijn of haar inschrijving aan Polestar zijn verstrekt.

6.3. Indien Polestar niet in contact kan komen met de Winnaar en diens aanspraak op de door hem/haar gewonnen Prijs is komen te vervallen zal Polestar een nieuwe Winnaar aanwijzen op de wijze zoals omschreven in artikel 6.1. Indien Polestar ook niet met deze Winnaar in contact kan komen komt de Prijs in zijn geheel te vervallen en kan daar door geen enkele deelnemer meer aanspraak op worden gemaakt.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. Polestar noch haar vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de Prijs garanderen.

7.2. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is Polestar niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die;

a. voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Polestar verstrekte Prijs;

b. die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website(s) of andere technische faciliteiten.

7.3. Polestar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Polestar of andere door Polestar openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan Polestar worden tegengeworpen.

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie en die Polestar in het kader van deze Actie verzamelt zullen door Polestar overeenkomstig haar privacyverklaring worden verwerkt. De privacyverklaring is te vinden op www.polestar.com/privacy-policy/.

9. Opnamen en publiciteit

9.1. Deelnemers, en met name de Winnaar, verlenen aan Polestar het onvoorwaardelijke recht om van hun deelname opnamen te maken, deze openbaar te maken, deze al dan niet in bewerkte vorm, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren, ongeacht de wijze waarop. Winnaars kunnen worden verzocht deel te nemen aan aanvullende publiciteit, welke publiciteit te allen tijde redelijk en gerelateerd aan de Actie zal zijn. Deelnemers en de Winnaar zullen een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden weigeren. Voor deelname aan aanvullende publiciteit ontvangen deelnemers geen (financiële) vergoeding.

9.2. Deelnemers en de Winnaar doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving zodanige afstand toelaat. Deelnemers erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Polestar het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle auteurs- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Polestar. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polestar.

11. Slotbepalingen

11.1. Polestar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en/of informatie met betrekking tot de Actie te wijzigen.

11.2. Polestar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat Polestar daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers.

11.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd is Polestar gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

11.4. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Polestar.

11.5. Voor zover toepasselijk is deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

11.6. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen Nederlands recht van toepassing.

11.7. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Polestar -  https://www.polestar.com/nl/polestar-support/. Polestar streeft ernaar eventuele vragen, opmerkingen of klachten binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Polestar zal schriftelijk of telefonisch reageren waarbij eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Polestar een voorstel wordt gedaan om de klacht op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager een klacht indienen bij de Kanspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: