Privacy

Privacyverklaring - Enquête

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan enquêtes.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij" en "onze", zal uw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt en die we anderszins verzamelen wanneer u deelneemt aan enquêtes, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, leeftijd, postcode, woonplaats, Vehicle Identification Number (VIN) en registratienummer. We verwerken eveneens het contracttype, abonnementsnummer, voertuigrelatie (begin- en einddatum van het type contract/verkoop), zodat we de enquête kunnen koppelen met het betreffende product of de betreffende service waar we uw feedback over vragen. Het doel van de verwerking door ons is het versturen van enquêtes en het evalueren van feedback over onze producten en services, om op basis daarvan de algehele bedrijfsactiviteiten en de klantervaring te verbeteren.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u producten of services van ons hebt besteld is ons gerechtvaardigde belang om onze producten of services te verbeteren. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u geen producten of services hebt besteld, is uw toestemming.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

We bewaren uw feedback op onze enquêtes tot vier (4) jaar vanaf het moment dat u uw feedback geeft; na die tijd wordt deze geanonimiseerd. 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers, indien zij deze gegevens nodig hebben:

  • Binnen de Polestar groep: ten behoeve van klantenservicedoeleinden, het verbeteren van de bedrijfsactiviteiten en de klantervaring delen we uw persoonsgegevens met onze Polestar Sales unit in het land waaruit de gegevens afkomstig zijn. De rechtsgrond voor het delen van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij het efficiënt uitvoeren van onze activiteiten en de verwerking van de gegevens.
  • Verwerkers (dienstverleners en anderen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons bij het proces ondersteunen. Tot deze dienstverleners behoren onze cloudsoftware- en datahostingproviders. De verwerking is contractueel beperkt, wat inhoudt dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken voor het doel namens ons diensten aan te bieden overeenkomstig de geldende gegevensverwerkingsovereenkomst:
  • SalesForceUK Limited (Verenigd Koninkrijk) datahosting en platform voor klantrelatiebeheer
  • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten) platform voor e-mailmarketing. 
  • Microsoft Corporation (Nederland, Ierland) datahosting en bedrijfsanalyseplatform
  • QlikTech International AB (Nederland) bedrijfsanalyseplatform
  • Autoriteiten: we kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridisch adviseurs, wetshandhavingsinstanties, of overheids-/toezichthoudende instanties ter bescherming van onze juridische belangen en andere rechten tegen fraude of andere onwettelijke activiteiten, ten behoeve van risicomanagement, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De rechtsgrond voor het delen van deze gegevens is het voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigde belang bij de naleving van wetten waaraan Polestar zich dient te houden.
  • Bedrijfspartners: ingeval we een transactie aangaan of van plan zijn deze aan te gaan, waarbij de transactie de structuur van ons bedrijf verandert, bijvoorbeeld een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, afstand, consolidatie, overdracht, zeggenschapswijziging, of andere vervreemding van al onze activiteiten of een deel ervan, kunnen we persoonsgegevens delen. De rechtsgrond voor het delen van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënte bedrijfsvoering.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens  

Met betrekking tot onze dochterondernemingen, bedrijfspartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waarbij de Europese Commissie voor het land van bestemming geen besluit heeft vastgesteld waarbij een beschermingsniveau passend is verklaard, geven we uw persoonsgegevens door op basis van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die hier beschikbaar zijn. Meer informatie over de ontvangers waar we persoonsgegevens mee delen vindt u in paragraaf 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere organisatie, verzoeken om het wissen van uw gegevens, en ook kunt u een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

Gelieve dit internetformulier te gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Indien u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die zijn vermeld op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht onze privacyprocedures te wijzigen en deze privacyverklaring op enig moment te actualiseren en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen. Deze privacyverklaring is geldig met ingang van de datum die bovenin het document is vermeld. We behandelen uw persoonsgegevens op een wijze die aansluit op de privacyverklaring die gold op het moment waarop ze zijn verzameld, tenzij u ermee hebt ingestemd om deze anders te behandelen..

 

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: