Privacy

Privacyverklaring - Referralprogramma

1. Inleiding    

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan het referralprogramma.                               

2. Wie wij zijn         

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna gezamenlijk genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerkingen. Zowel Polestar Performance AB als Polestar Automotive Netherlands B.V. is de leverancier van de diensten.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

We verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt en die we anderszins verzamelen wanneer u deelneemt aan het referralprogramma (het "Programma"), hetzij als Verwijzende klant , hetzij als Verwijzende eigenaar, zoals uw naam, contactgegevens, besteldatum, leverdatum, Polestar ID en voertuigidentificatienummer (VIN).

De persoon die een andere klant verwijst, is de "Verwijzende eigenaar" en de persoon die de link ontvangt van de Verwijzende eigenaar is de "Verwijzende klant". Polestar verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van de Verwijzende klant wanneer de Verwijzende eigenaar een Polestar ID registreert.

Voor u als Verwijzende eigenaar is het doel van de verwerking door ons het vastleggen van uw deelname aan het Programma en het belonen voor voltooide en goedgekeurde verwijzingen. Voor u als de Verwijzende klant is het doel van de verwerking door ons het vastleggen van uw deelname aan het Programma en het aanbieden van cadeaus zodra het voertuig aan u is overgedragen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor het vastleggen van uw deelname aan het Programma is dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het Programma met u.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens die voor het vastleggen van uw deelname aan het Programma zijn gebruikt en geven beloningen tot dertig (30) dagen na opzegging van uw Polestar ID of in elk geval tot drie (3) jaar na toetreding tot het Programma.

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden voor bovengenoemde doeleinden gedeeld met en verwerkt door bij ons aangesloten bedrijven, gegevensverwerkers en zakenpartners. De wettelijke grondslag voor het delen van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigde belang in het efficiënt managen van onze verwerking. 

Statusinformatie over wanneer een voertuig is besteld en wanneer de auto wordt overgedragen wordt gedeeld met de Verwijzende eigenaar. De wettelijke grondslag voor het delen van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigde belang van ons en de Verwijzende eigenaar om de beloningen administratief vast te leggen en te claimen.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan bij ons aangesloten bedrijven, gegevensverwerkers en zakenpartners die zich buiten de EER bevinden, waarbij het bestemmingsland niet valt onder een besluit van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, is gebaseerd op door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen, zie hier.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere organisatie, verzoeken tot het wissen van uw gegevens, en ook kunt u een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

Gelieve dit internetformulier te gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Indien u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die zijn vermeld op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht onze privacy gerelateerde procedures te wijzigen en deze privacyverklaring op enig moment te actualiseren en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen. Deze privacyverklaring is geldig met ingang van de datum die boven aan het document staat vermeld. We behandelen uw persoonsgegevens op een wijze die aansluit op de privacyverklaring die gold op het moment waarop ze zijn verzameld, tenzij u ermee hebt ingestemd om deze anders te behandelen.

 

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: