Privacy

Privacyverklaring – Eigendomswijziging

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u verzoekt om een eigendomswijziging voor een auto van Polestar.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zal als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken zoals hierna beschreven.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Polestar ID, chassisnummer (VIN), kentekenbewijs en contract, wanneer u, als geregistreerd eigenaar of nieuwe eigenaar, verzoekt om een eigendomswijziging met betrekking tot een voertuig van Polestar (het "Verzoek"). Als de geregistreerde eigenaar een Verzoek indient, kunnen wij van de nieuwe eigenaar diens via de geregistreerde eigenaar verkregen e-mailadres opslaan, om informatie over het Verzoek te verzenden. Doel van onze verwerking is afhandeling van het Verzoek.

De wettelijke grondslag voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor het afhandelen van uw Verzoek, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

5. Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens, gebruikt voor het Verzoek, maximaal 5 jaar bewaren vanaf het moment waarop het Verzoek is goedgekeurd of afgewezen. 

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met ontvangers, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

  • Binnen Polestar group: wij delen uw persoonsgegevens met onze afdeling Polestar Sales in het land van herkomst van de gegevens, ten behoeve van klantenservice. De wettelijke grondslag voor het delen is ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsvoering en de verwerking efficiënt uit te voeren.
  • Verwerkers (dienstverleners en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons bijstaan in het proces. Deze dienstverleners zijn onder andere onze providers van cloud-software en datahosting. De verwerkers zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten voor ons, in overeenstemming met de bestaande overeenkomst inzake gegevensverwerking.
    • SalesForce UK Limited (Verenigd Koninkrijk), platform voor datahosting en klantrelatiebeheer
    • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten), platform voor e-mailmarketing
    • Amazon Web Services Ireland Limited (Europese Unie), platforms voor inloggen en ordermanagement
  • Autoriteiten: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridisch adviseurs, wetshandhavingsinstanties of overheids- en regelgevende instanties, teneinde onze juridische belangen en andere rechten te beschermen tegen fraude en andere illegale activiteiten, ten behoeve van risicomanagement, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslag voor het delen is het voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om te voldoen aan de voor Polestar geldende wetgeving.  
  • Zakenpartners: indien wij een transactie aangaan, of dit overwegen, die de structuur van ons bedrijf zal veranderen, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, cessie, consolidering, overdracht, zeggenschapswijziging of andere afstoting van ons gehele bedrijf of een deel daarvan, kunnen wij persoonsgegevens delen. De wettelijke grondslag voor het delen is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte bedrijfsvoering.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens  

In samenhang met onze aangesloten partijen, zakenpartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waarbij het land van bestemming niet onderhevig is aan een relevant besluit van de Europese Commissie, geven wij uw persoonsgegevens door op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie, die u hier vindt. Nadere informatie over met welke ontvangers wij persoonsgegevens delen, vindt u in paragraaf 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere organisatie, verzoeken om het wissen van uw gegevens, en ook kunt u een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

Gelieve dit internetformulier te gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Indien u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens vermeld op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht onze privacyprocedures te wijzigen en deze privacyverklaring op enig moment te actualiseren en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen. Deze privacyverklaring is geldig met ingang van de datum die bovenin het document is vermeld. We behandelen uw persoonsgegevens op een wijze die aansluit op de privacyverklaring die gold op het moment waarop ze zijn verzameld, tenzij u ermee hebt ingestemd om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: