Privacy

Privacy verklaring lotingen en prijsvragen

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan een loting of prijsvraag van Polestar.

2. Wie zijn wij?

Polestar Automotive Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76386228, gevestigd aan de Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna te noemen "Polestar", "wij" en "onze", zal als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken zoals hieronder beschreven.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een loting of prijsvraag, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en postcode. Het doel van deze verwerking is om de loting of prijsvraag te beheren en u te informeren over de prijs en/of de uiteindelijke winnaar te informeren en de prijzen uit te kunnen delen. Dit alles gebeurt altijd in overeenstemming met de voorwaarden waarmee u heeft ingestemd.

De grondslag voor deze verwerking is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u aangaat met Polestar.

4. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens uiterlijk tot zes (6) maanden na het einde van de loting of prijsvraag, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers, op een "need-to-know"-basis:

Verwerkers (dienstverleners en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons helpen bij de uitvoering van de overeenkomst die u met Polestar heeft. Deze dienstverleners omvatten onder meer onze cloud software en data hosting providers. Zij kunnen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het verlenen van diensten aan ons in overeenstemming met de tussen Polestar en de betreffende verwerker geldende verwerkersovereenkomst. De volgende partijen treden op als verwerker:

  • Swoogo (Ierland)
  • SalesForce UK Limited (Verenigd Koninkrijk)
  • Marketing Cloud (Verenigde Staten)

De grondslag voor dit delen is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënt beheer van onze verwerking.

Autoriteiten: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridische adviseurs, handhavingsinstanties of overheids-/reguleringsinstanties om onze wettelijke belangen en andere rechten te beschermen, ons te beschermen tegen fraude of andere illegale activiteiten, voor risicobeheersdoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis voor dit delen is naleving van wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang bij naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is op Polestar.

Zakelijke partners: In het geval dat wij een transactie aangaan, of van plan zijn aan te gaan, die de structuur van ons bedrijf wijzigt, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, consolidatie, overdracht, wijziging van zeggenschap, of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, kunnen wij persoonsgegevens delen. De grondslag voor dit delen is ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte uitoefening van ons bedrijf.

6. Overdracht van uw persoonsgegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan onze gelieerde bedrijven, verwerkers en zakenpartners die buiten de EER zijn gevestigd, waarbij het land van bestemming geen onderwerp is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, is gebaseerd op door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, die hier beschikbaar zijn. Meer informatie over de ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen, vindt u in paragraaf 5 van deze privacyverklaring.

7. Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u specifieke wettelijke rechten toe met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U hebt het recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben, u kunt verzoeken om rectificatie of om beperking van de verwerking van uw gegevens, u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en ten slotte kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8. Contactinformatie

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u dit webformulier gebruiken. Als u andere vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, onze werkwijze met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel vanaf de datum die bovenaan het document staat. Wij zullen uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring op grond waarvan ze zijn verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: