Privacy

Privacyverklaring – Platform voor pre-owned Polestar auto's

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Zweden, en de (potentiële) verkoper van de pre-owned Polestar auto, aangegeven als de "Polestar Pre-owned-partner" op het verkoopplatform voor pre-owned Polestar auto's ("Platform voor pre-owned Polestar auto's"), hierna genoemd "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van het Platform voor pre-owned Polestar auto's op polestar.com. Doel van de verwerking door ons is het bevorderen van de verkoop van pre-owned Polestar auto's en het sluiten van een verkoopovereenkomst met u, het beslechten van eventuele geschillen dienaangaande en het verstrekken van advies en informatie aan u.

We verwerken uw elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies) om de verkoop van pre-owned Polestar auto's te bevorderen en het sluiten van een verkoopovereenkomst via het Platform voor pre-owned Polestar auto's mogelijk te maken. Verder kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, factuuradres (van bedrijf), afleveradres (van bedrijf), telefoonnummer en e-mailadres), financiële gegevens en andere gegevens die u ons mogelijk verstrekt verwerken. Met behulp van deze persoonsgegevens is het voor ons mogelijk het Platform voor pre-owned Polestar auto's op te zetten en te exploiteren en zo de verkoop van pre-owned Polestar auto's gemakkelijker te maken en te ondersteunen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het aangaan van een overeenkomst waarin u partij bent (Art. 6, §1, (b) AVG). Bent u een B2B-klant, dan is het ons gerechtvaardigde belang uw persoonsgegevens te verwerken om een overeenkomst te sluiten (Art. 6, §1, (f) AVG). De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch noodzakelijke en functionele cookies is een gerechtvaardigd belang om een goed functionerend en gebruikersvriendelijk Platform voor pre-owned Polestar auto's te kunnen aanbieden (Art. 6, §1, (f) AVG). Analytische cookies en targeting cookies worden alleen geplaatst indien u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van dergelijke cookies via de website (Art. 6, §1, (a) AVG) (zie Cookiebeleid voor meer informatie). We krijgen uw persoonsgegevens altijd rechtstreeks van u (d.w.z. wanneer u het Platform voor pre-owned Polestar auto's gebruikt).

Ten behoeve van het beslechten van geschillen is het mogelijk dat we uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), werknemersgegevens (indien u een B2B-klant bent) en andere informatie die voor het (eventuele) geschil van belang is verwerken. Deze gegevens stellen ons in staat onze gerechtvaardigde belangen in alle vormen van geschillenbeslechting en geschillenbeheer te verdedigen. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang om ons recht van verdediging uit te oefenen (Art. 6, §1, (f) AVG). We krijgen deze persoonsgegevens altijd rechtstreeks van u.

Verstrekking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bekend gemaakt aan en verwerkt door derden met wie we samenwerken ten behoeve van het Platform voor pre-owned Polestar auto's (IT- en softwareleveranciers), en zoals vermeld in ons Cookiebeleid. Verder kunnen we uw persoonsgegevens delen met gelieerde partners (groothandelaren, distributeurs/dealers) indien zij hiervan op de hoogte dienen te zijn.

In geval van een geschil kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe juridische adviseurs, incassobureaus en andere derden (overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, gerechtsdeurwaarders) indien zij hiervan op de hoogte dienen te zijn.

Bewaartijd

Na uw (laatste) aankoop bewaren wij uw persoonsgegevens nog maximaal tien (10) jaar. Met betrekking tot de persoonsgegevens die via cookies zijn verzameld, varieert de vervaldatum per cookie. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

In geval van een geschil kunnen we uw persoonsgegevens tot vijf (5) jaar na afronding van het geschil of – in geval van een gerechtelijke procedure – vijf (5) jaar na afloop van eventuele gerechtelijke stappen bewaren.

Beveiliging

We streven ernaar om uw gegevens veilig en beveiligd te houden. Daarom hebben we gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, ongeoorloofde verstrekking en inzage.

We hebben de noodzakelijke contractuele afspraken gemaakt met derden met wie we samenwerken en zullen uw persoonsgegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte zonder te waarborgen dat aldaar een gelijkwaardig beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens geldt.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

U kunt altijd contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen: het recht op inzage in of rectificatie van uw persoonsgegevens; het recht op wissing van uw persoonsgegevens; het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht een klacht in te dienen indien u van mening bent dat we niet handelen overeenkomstig de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming. We respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waartoe u onder het toepasselijk recht gerechtigd bent en zullen daarom altijd overeenkomstig de wet gevolg geven aan uw verzoek.

Voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor de rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is, kunt u ons meer informatie vragen over de afwegingstoets die we binnen die context hebben gemaakt (voor meer informatie zie Doelen en rechtsgrond voor de verwerking).

Ten behoeve van identificatiedoeleinden kunnen we u vragen om een kopie van de voorzijde van uw ID-kaart.

Voor meer informatie over uw rechten in samenhang met verwerking door ons van uw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie Juridische contacten.

Actualiseringen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de grenzen van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Via onze website kunt u altijd de meest recente versie inzien.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: