Privacy

Kennisgeving – Analyse van voertuiggegevens

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons" en "onze", zal uw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Polestar is verplicht tot het verzamelen en rapporteren van emissiegegevens in het kader van EU-verordening (EG) 692/2008 – Bijlage 11: data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Het doel van de verwerking van in het voertuig geregistreerde gegevens bestaat voor Polestar uit het uitvoeren van productonderzoek en -ontwikkeling, bijvoorbeeld om de kwaliteit en veiligheidsvoorzieningen van het voertuig te verbeteren en te bewaken. Andere doelen van de verwerking zijn het beheren van de garantieverplichtingen van Polestar en het voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot emissiegegevens voor motoren.

De rechtsgrond voor verwerking is het gerechtvaardigde belang uitgaande van onze doelen zoals hierboven beschreven.

De wettelijke grondslag voor het openbaar maken van de werkelijke motoruitstootgegevens is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Polestar.

Gegevenscategorieën

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van en interactie met de voertuigfuncties en -diensten, hetgeen leidt tot statistische gegevens, voertuiggegevens ter identificatie van de hardware en de software van het voertuig, sensorgegevens uit het actieve veiligheidssysteem van het voertuig, storingscodes (Diagnostic Trouble Codes, DTC's) en het voertuigidentificatienummer (VIN).

Wij kunnen ook veiligheidsgegevens verzamelen, zoals toegang door onbevoegden, de authenticiteit van software-updates, afwijkingen in het voertuignetwerk (indringerdetectie). Daarnaast zullen wij voertuigparameters verzamelen met betrekking tot emissie.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Bovenstaande gegevenscategorieën worden vanuit uw voertuig overgedragen aan Polestar. Voertuigparameters met betrekking tot de bewaking van de emissie worden overeenkomstig de lokale voorschriften gerapporteerd richting de autoriteiten. De voertuiggegevens zullen voor bovenstaande doeleinden worden bekendgemaakt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners zodat zij werkzaamheden kunnen uitvoeren namens Polestar.

Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Beëindiging van het verzamelen van gegevens

Om het verzamelen van in het voertuig geregistreerde gegevens, zoals hierboven beschreven, te beëindigen, dient u als eigenaar van het voertuig contact op te nemen met Polestar Support. Dat kan telefonisch, per e-mail of met het formulier, zoals helemaal onderaan beschreven. Volg voor de contactgegevens voor uw markt de link polestar.com/contact.

Bewaartijd

Wij zullen gegevens in lijn met de wettelijke verplichtingen na verzameling maximaal 3 jaar bewaren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te verwerken. Gegevens inzake veiligheidsincidenten, legitieme gegevens inzake het gebruiksgedrag voor het voertuig en VIN worden 2 jaar bewaard. Gegevens inzake actieve veiligheidsgebeurtenissen worden daarentegen gedurende 8 jaar bewaard.

Uw rechten en contactgegevens

Als individu hebt u bepaalde rechten voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Op deze verwerking van voertuiggegevens zijn de volgende rechten van toepassing:

Recht van inzage

U hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u opslaan.

Recht op rectificatie

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als u denkt dat gegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen die te corrigeren of te verwijderen.

Recht op wissing

Ook hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als uw gegevens op een onrechtmatige wijze worden verwerkt.

Recht van bezwaar tegen verwerking / recht op beperken van de verwerking

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verzamelen van de voertuiggegevens, om dit verzamelen stop te zetten en om de verwerking in bepaalde gevallen te laten beperken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Datainspektionen met het volgende adres:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Zweden

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie of toegang tot persoonsgegevens die Polestar verwerkt, kunt u gebruik maken van dit WEBFORMULIER.

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: