Privacy

Kennisgeving – Sollicitaties

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt als u op een vacature reageert of een open sollicitatie stuurt, zoals uw naam, contactgegevens en overige persoonsgegevens vermeld in uw sollicitatie. Uw gegevens worden verwerkt in een technische oplossing geleverd door Polestar Performance AB. Het doel van onze verwerking van uw persoonsgegevens is het in behandeling nemen en beoordelen van uw sollicitatie in verband met een mogelijke aanstelling. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met een vacature waarop u hebt gereageerd, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor ons rechtmatig belang om de vacante positie in te vullen. Wij kunnen uw sollicitatie niet verwerken voor andere eventuele vacatures dan de positie waarnaar u gesolliciteerd hebt. Indien u een open sollicitatie stuurt, is de toestemming die u geeft door voorafgaand aan het versturen van uw sollicitatieformulier het desbetreffende toestemmingsvakje aan te vinken de wettelijke grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek tot intrekking van uw toestemming richten aan: [email protected]

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden openbaar gemaakt aan en verwerkt door bedrijven binnen dezelfde groep als Polestar. Ten aanzien van buiten de EER gevestigde bedrijven binnen dezelfde groep als Polestar geldt dat wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie – ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaartijd

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor een periode van twee (2) jaar nadat de positie waarnaar u gesolliciteerd hebt is ingevuld of nadat u uw open sollicitatie hebt verstuurd.

Uw rechten en contactgegevens

U hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u opslaan. Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Aarzel niet ons te verzoeken informatie te corrigeren of te verwijderen die naar uw mening onjuist is. Ook hebt u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw persoonsgegevens te laten wissen en de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te laten beperken. Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor verzoeken in verband met bovenstaande en voor nadere informatie over uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie Juridische contactgegevens .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: