Terug naar Privacy

Disclaimer

Voor zover van toepassing kan “Polestar” hierna verwijzen naar Polestar Performance AB, een of meerdere entiteiten binnen de Polestar Group of de Polestar Group als geheel.

Geen garanties enz.

Hoewel alle redelijke zorgvuldigheid is betracht om nauwkeurige informatie op deze website (de “site”) te verstrekken, wordt deze op ‘as is’-basis aangeboden. Polestar is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die het gebruik van deze site of andere gelinkte websites kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s, gegevensverlies of anderszins, zelfs als Polestar uitdrukkelijk over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.

Alle garanties en verklaringen op de site met betrekking tot producten en diensten van Polestar die u koopt of gebruikt, zijn onderhevig aan de voorwaarden die in het contract voor die producten of diensten overeengekomen zijn.

De informatie op de site kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op de site kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Verder behoudt Polestar zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in zijn producten en diensten, met inbegrip van de prijzen ervan, aan te brengen.

De informatie op de site kan verwijzen naar producten en diensten van Polestar die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Polestar van plan is om die producten en diensten in uw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen. Verder wijzen wij u erop dat bepaalde producten en diensten mogelijk alleen tegen meerprijs verkrijgbaar zijn en dat sommige informatie op de site mogelijk niet correct is als gevolg van productwijzigingen die na de introductie of laatste update van de site zijn doorgevoerd. Voor uitgebreide informatie over de producten en diensten die voor u verkrijgbaar zijn, neemt u contact op met uw Polestar dealer.

Ongevraagde ideeën enz.

Polestar waardeert inbreng vanuit zijn gemeenschap en staat open voor opmerkingen en feedback over de producten en diensten van Polestar. Polestar hanteert echter het beleid om geen informatie (zoals ideeën, voorstellen, suggesties en opmerkingen) te aanvaarden of anderszins in overweging te nemen, tenzij Polestar uitdrukkelijk daarom heeft verzocht. Dit beleid is bedoeld om misverstanden of geschillen te voorkomen, omdat Polestar of zijn leveranciers voortdurend nieuwe producten, diensten, functies, bedrijfsmodellen enz. ontwikkelen die vergelijkbaar of gelijk kunnen zijn aan de ideeën of informatie van anderen, zelfs als deze worden ontwikkeld zonder door die ideeën of informatie van anderen te zijn geïnspireerd.

Als u, ondanks het verzoek van Polestar om Polestar geen informatie toe te zenden, toch informatie naar Polestar zendt, zoals een idee, voorstel, suggestie, opmerking, enz. (gezamenlijk de “toezending”), dan stemt u er, ongeacht eventuele in een begeleidend schrijven of anderszins kenbaar gemaakte voorbehouden van uw kant, mee in:

  • dat de toezending of delen daarvan beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en niet in uw eigendom;
  • dat Polestar geen enkele verplichting heeft (contractueel of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot verplichtingen om de toezending te bekijken dan wel erop te reageren en/of om de toezending vertrouwelijk te behandelen) ten aanzien van de toezending of delen daarvan;
  • dat Polestar niet aansprakelijk is voor gebruik of openbaarmaking van de toezending of delen daarvan; en
  • dat Polestar het recht heeft om de toezending of delen daarvan onbeperkt te gebruiken op welke wijze dan ook en voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder een tegenprestatie of vergoeding aan u.

Specifieke software die op de site beschikbaar is

Alle software die op deze website beschikbaar kan zijn om te downloaden (de "software"), is het auteursrechtelijk beschermde werk van Polestar en/of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de software wordt geleverd of deel ervan uitmaakt (“licentieovereenkomst”). Tenzij anders bepaald door de licentieovereenkomst mag de software alleen gedownload worden voor gebruik door eindgebruikers. Tenzij anders bepaald door de licentieovereenkomst mag de software bovendien uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de software beschikbaar is gesteld. Reproductie of herdistributie van de software die tegen de licentieovereenkomst indruist, is uitdrukkelijk verboden en kan tot civiel- en strafrechtelijke vervolging leiden.

Als dat al het geval is, wordt de software alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Met uitzondering van de garanties in de licentieovereenkomst wijst Polestar hierbij alle garanties met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

Polestar © 2020 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen:

Select your region

Europe

Asia-Pacific