Voorwaarden

Actiereglement – WAARDEBON Smappee-laadpaal

1. Algemeen

Dit actiereglement (het “Actiereglement”) is van toepassing op de actie waarbij deelnemers een waardebon ontvangen (de “Waardebon”) bij de aankoop van een nieuwe Polestar-wagen in België (de “Actie”).

De Waardebon stelt de deelnemer die aan de toelatingsvoorwaarden (zie, artikel 2) voldoet, in staat één Smappee-laadpaal (een “Laadpaal”) aan te kopen ter waarde van 1.331 EUR excl. BTW met volgende specificaties:

 • Smappee EV Wall-laadpaal (muurmodel) 3-fasig (22 kW), inclusief Type 2-socket
 • Slimme laadfunctionaliteiten:
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Optimalisatie van eigen verbruik (in geval van de aanwezigheid van zonnepanelen)
  • Optimalisatie van energiekosten
 • Geen maandelijkse aflossingen voor slimme functionaliteiten

De Laadpaal dient uitsluitend en samen met de installatiediensten aangekocht te worden bij SMAPPEE NV, met maatschappelijke zetel te Evolis 104, 8500 Kortrijk, België, met ondernemingsnummer 0849.366.642 (hierna “Smappee”).

Het voordeel dat de deelnemer doet met de Waardebon bestaat, al naargelang de keuze van het type Laadpaal door de deelnemer, uit een korting op de aankoop van de Laadpaal met een maximumbedrag van 1.331 EUR excl. BTW (het “Voordeel”). Indien de deelnemer opteert voor een goedkopere Laadpaal wordt het overige bedrag niet afgetrokken van eventuele hardware supplementen of installatiekosten. Indien de deelnemer opteert voor een duurdere Laadpaal, wordt het maximumbedrag van 1.331 EUR excl. BTW afgetrokken van het totaalbedrag van de gekozen Laadpaal.

De Actie wordt georganiseerd door Polestar Automotive Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem, België, met ondernemingsnummer 0737.385.783 (hierna “Polestar”).

Door deel te nemen aan de Actie, aanvaardt de deelnemer het Actiereglement. De deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om het Actiereglement te consulteren voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe Polestar-wagen. 

Polestar behoudt zich het recht voor de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement te wijzigen of de Actie eerder te beëindigen zonder opgave van redenen, dit zonder afbreuk te doen aan rechten van deelnemers ontstaan voorafgaand aan dergelijke wijziging.

2. Toelatingsvoorwaarden

Alle particuliere of professionele klanten die zelf, in eigen naam en voor eigen rekening, een nieuwe (niet eerder geregistreerde) Polestar-wagen bestellen op de website polestar.com van modeljaar 2021 of 2022 die zal worden afgeleverd en ingeschreven in België, kunnen deelnemen aan de Actie.

Enkel klanten die een nieuwe Polestar-wagen bestellen in het kader van operationele leasing via een leasingmaatschappij anders dan via Polestar Leasing, worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van de Actie en genieten bijgevolg niet van de Actie.

In het geval een deelnemer niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op het Voordeel, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Verloop van de actie

Om deel te nemen aan de Actie, moeten deelnemers:

 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden opgenomen onder artikel 2;
 • tussen 01/04/2022 en 31/05/2022 via polestar.com een bestelling plaatsen hetzij via de configurator dan wel via de pagina van de snel leverbare Polestars voor een nieuwe Polestar-wagen van modeljaar 2021, 2022 of 2023 die zal worden afgeleverd en ingeschreven in België;
 • en de reservatiekost van 1.000 EUR betalen, dan wel een leasingovereenkomst met Polestar Leasing ondertekenen, voor 31/05/2022.

De Actie zal niet worden opgenomen in het bestelproces op www.polestar.com. Van zodra aan deze drie voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer (naast de bestelbevestiging van de wagen) een bevestiging per e-mail van Polestar met de unieke code van de Waardebon en instructies om gebruik te kunnen maken van de Waardebon. De unieke code is geldig voor één (1) maand.

De deelnemer moet de Laadpaal en behorende installatiediensten aanvragen via de digitale vragenlijst op de Smappee-website. De deelnemer kan op het einde van de digitale vragenlijst de unieke code van de Waardebon invullen om de korting op de aankoop van de Laadpaal toe te passen.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van de unieke code van de Waardebon binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst, vervalt de Waardebon automatisch.

Smappee levert, na het voltooien van de digitale vragenlijst, of indien nodig na een telefonisch gesprek, een offerte die volgende prijsberekening omvat:

 • de gekozen Laadpaal (met toepassing van de Waardebon zoals hierboven beschreven);
 • kost voor de installatiediensten;
 • eventuele extra kosten.

Indien de kost voor de installatiediensten niet automatisch via de digitale vragenlijst kan opgegeven worden zal de deelnemer telefonisch gecontacteerd worden door Smappee of door een door Smappee aangeduide installatiepartner om alsnog de installatiekosten te bepalen en een offerte aan de deelnemer te bezorgen.

Indien de deelnemer akkoord gaat met de offerte zal telefonisch of via e-mail contact worden opgenomen met de deelnemer om de levering en installatie in te plannen.

Smappee is integraal en uitsluitend verantwoordelijk voor het verloop van het klantentraject van de deelnemer m.b.t. de verkoop, installatie en dienst na verkoop m.b.t. de Laadpaal. Smappee kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien de deelnemer zijn recht op het gebruik de Waardebon verliest en behoudt zich het recht voor om de kosten van de Laadpaal alsnog te factureren aan de deelnemer indien een inbreuk op de actievoorwaarden zoals opgenomen in dit artikel 3 is vastgesteld.

4. Het voordeel

De Waardebon is enkel geldig voor:

 • de aankoop van een Laadpaal;
 • bij Smappee; en
 • mits de deelnemer ook de bijhorende installatiedienst op eigen kosten afneemt bij Smappee (zie, artikel 5).

De Waardebon kan niet aangewend worden voor enig ander gebruik. Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van het Voordeel of dat niet kan (omdat geen Laadpaal kan worden geïnstalleerd op zijn of haar thuis- of bedrijfsadres), vervalt het Voordeel.

Het Voordeel is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. De deelnemer mag de Waardebon niet doorverkopen.

5. Installatie

De deelnemer is verplicht om de Laadpaal op eigen kosten te laten installeren door Smappee.

Een standaard installatie varieert tussen 595 en 995 EUR excl. BTW en omvat volgende elementen:

 • Installatie van één EV Wall (muurmodel) met één socket;
 • Montage van de voedingskabel en datakabel tussen Laadpaal (5 meter) en het elektrische hoofdverdeelbord met 1 muurboring van max 40 cm diepte. (Opmerking: langere kabellengtes kunnen worden voorzien aan een eventuele meerkost);
 • Monteren stroomonderbreker en datakabel in het elektrische hoofdverdeelbord of, indien nodig, montage van extra zekeringskast;
 • Monteren van de hardware het elektrische hoofdverdeelbord voor de slimme laadfuncties te ondersteunen;
 • Aansluiting Laadpaal op internet via het lokaal netwerk;
 • Indienststelling Laadpaal;
 • Keuring (certificering) door een onafhankelijke controle-instantie van de uitbreiding van de elektrische installatie.

De bovengenoemde standaardinstallatie en kost is een richtprijs en in geen enkel geval bindend voor Polestar en/of Smappee. Indien er extra werkzaamheden en/of hardware nodig is kan de inhoud van de standaardinstallatie en de kost variëren. Smappee en zijn installatiepartner kijken per deelnemer (via de digitale vragenlijst, het telefonisch contact of het bezoek ter plaatse) naar de benodigdheden om de Laadpaal succesvol te kunnen installeren en delen de bijhorende kosten aan een markt-competitieve prijs via offerte mee aan de deelnemer.

De installatie van de Laadpaal vindt uitsluitend plaats op het thuis- of bedrijfsadres van de deelnemer en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Smappee.

De deelnemer heeft het recht om te kiezen wanneer de installatie van de Laadpaal plaatsvindt, rekening houdend met een maximale termijn van zes (6) maanden na aflevering van de nieuwe Polestar-wagen. Is de Laadpaal niet geïnstalleerd binnen deze termijn, anders dan door een fout van Smappee, dan vervalt het Voordeel.

Indien de deelnemer dat wenst en tijdig zijn gegevens overmaakt aan Smappee, zal Smappee, voor zover mogelijk, er naar streven de Laadpaal tien (10) werkdagen, nadat de deelnemer zijn akkoord op de offerte heeft gegeven, te installeren.

6. Verantwoordelijkheid Polestar

Smappee en de deelnemer sluiten een afzonderlijke overeenkomst af met betrekking tot de aankoop en installatie van de Laadpaal. De algemene voorwaarden van Smappee kunnen hier worden geconsulteerd.

Polestar draagt geen verantwoordelijkheid jegens de deelnemer met betrekking tot de verkoop, garantie, kwaliteit, levering, installatie en configuratie van de Laadpaal en de klantenondersteuning voor en na verkoop van de Laadpaal door Smappee aan de deelnemer.

Polestar is enkel verantwoordelijk voor het aanbieden van het Voordeel in overeenstemming met dit Actiereglement.

7. Beëindiging verkoopcontract

Indien de aankoop van de nieuwe Polestar-wagen wordt beëindigd in het kader van het wettelijk voorziene herroepingsrecht van veertien (14) dagen of in alle andere gevallen van beëindiging conform het verkoopcontract van de nieuwe Polestar-wagen, vervalt het Voordeel voor de deelnemer automatisch.

Indien de Waardebon reeds werd gebruikt, is de deelnemer verplicht Polestar te vergoeden ten belope van de waarde van de Waardebon. Polestar behoudt zich in dit geval het recht voor om de waarde van de Waardebon in mindering te brengen op de prijs die desgevallend aan de deelnemer dient te worden terugbetaald in het kader van de beëindiging van het verkoopcontract van de nieuwe Polestar-wagen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Actie en het Actiereglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de Actie en het Actiereglement behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Polestar.

9. Vragen en opmerkingen

Deelnemers kunnen met vragen en opmerkingen tot één (1) maand na afloop van de Actie terecht bij Polestar op de website door gebruik te maken van het contactformulier.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: