Privacy

Privacyverklaring – Annuleringen en retouren

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd " Polestar ", " we/wij " en " ons/onze ", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Automotive Belgium BV is de contractpartij met wie je een bestel- en/of koopovereenkomst hebt gesloten en Polestar Performance AB is de aanbieder van het/de gebruikte platform(s) en van de betaalprocessen.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt in verband met jouw annulering van jouw bestelling of retournering van jouw Polestar wagen. Doel van de verwerking door ons is het uitvoeren jouw verzoek, inclusief het beoordelen van de geldigheid van jouw verzoek en van de mogelijkheid of je kan annuleren en/of jouw wagen kunt retourneren. Indien je of een derde betalingen aan ons heeft gedaan, verwerken we jouw persoonsgegevens, inclusief jouw betaalgegevens, om de mogelijkheid van terugbetaling van de bedragen (aan de persoon die de oorspronkelijke betaling heeft gedaan) te beoordelen en om fraude of witwassen op te sporen. Indien je ons via een banktransactie hebt betaald, vragen we je omwille van die doeleinden om jouw bankgegevens (inclusief het bankrekeningnummer en bewijs van de oorspronkelijke transactie) en verwerken deze.

De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons is onze wettelijke verplichting om in de bestel- of koopovereenkomst die je met ons hebt gesloten een herroepingsrecht (indien je een consument bent in de EER en je volgens de nationale wetgeving die uitvoering geeft aan de EU-richtlijn inzake consumentenrechten gebruik wilt maken van jouw recht op herroeping) of een contractuele verplichting op te nemen. De rechtsgrond voor onze activiteiten met betrekking tot het terugbetalen van bedragen die we hebben ontvangen is de wettelijke verplichting onder de betreffende wetgeving inzake fraude- en witwasbestrijding.

Verstrekking en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners (indien van toepassing met inbegrip van financierings- of leasemaatschappij, de partner die ophaal- en afleverdiensten verzorgt, de partner die de aflevering verzorgt) voor bovengenoemde doelstellingen (met inbegrip van kredietbeoordeling en sanctielijstcontrole). Ten aanzien van onze zakenpartners buiten de EER geldt dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie; deze zijn hier in te zien .

Bewaartijd

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende maximaal vier (4) jaar vanaf het moment dat je niet meer als eigenaar of bestuurder van een voertuig van Polestar geregistreerd staat. Ten aanzien van andere aankopen dan wagens, bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden na jouw retournering of annulering.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie  Juridische contactgegevens .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: