Privacy

Privacyverklaring – Platform voor pre-owned Polestar wagens

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Zweden, en de (potentiële) verkoper van de pre-owned Polestar wagen, aangegeven als de "Polestar Pre-owned-partner" op het verkoopplatform voor pre-owned Polestar wagens ("Platform voor pre-owned Polestar wagens"), hierna genoemd "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

We verwerken de persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van het Platform voor pre-owned Polestar wagens op polestar.com. Doel van de verwerking door ons is het bevorderen van de verkoop van pre-owned Polestar wagens en het sluiten van een verkoopovereenkomst met jou, het beslechten van eventuele geschillen dienaangaande en het verstrekken van advies en informatie aan jou.

We verwerken jouw elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies) om de verkoop van pre-owned Polestar wagens te bevorderen en het sluiten van een verkoopovereenkomst via het Platform voor pre-owned Polestar wagens mogelijk te maken. Verder kunnen we jouw persoonlijke identificatiegegevens (naam, factuuradres (van bedrijf), afleveradres (van bedrijf), telefoonnummer en e-mailadres), financiële gegevens en andere gegevens die je ons mogelijk verstrekt verwerken. Met behulp van deze persoonsgegevens is het voor ons mogelijk het Platform voor pre-owned Polestar wagens op te zetten en te exploiteren en zo de verkoop van pre-owned Polestar wagens gemakkelijker te maken en te ondersteunen. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is het aangaan van een overeenkomst waarin je partij bent (Art. 6, §1, (b) AVG). Ben je een B2B-klant, dan is het ons gerechtvaardigde belang uw persoonsgegevens te verwerken om een overeenkomst te sluiten (Art. 6, §1, (f) AVG). De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch noodzakelijke en functionele cookies is een gerechtvaardigd belang om een goed functionerend en gebruikersvriendelijk Platform voor pre-owned Polestar wagens te kunnen aanbieden (Art. 6, §1, (f) AVG). Analytische cookies en targeting cookies worden alleen geplaatst indien je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van dergelijke cookies via de website (Art. 6, §1, (a) AVG) (zie Cookiebeleid voor meer informatie). We krijgen jouw persoonsgegevens altijd rechtstreeks van je (d.w.z. wanneer je het Platform voor pre-owned Polestar wagens gebruikt).

Ten behoeve van het beslechten van geschillen is het mogelijk dat we jouw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), werknemersgegevens (indien je een B2B-klant bent) en andere informatie die voor het (eventuele) geschil van belang is verwerken. Deze gegevens stellen ons in staat onze gerechtvaardigde belangen in alle vormen van geschillenbeslechting en geschillenbeheer te verdedigen. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang om ons recht van verdediging uit te oefenen (Art. 6, §1, (f) AVG). We krijgen deze persoonsgegevens altijd rechtstreeks van jou.

Verstrekking en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bekend gemaakt aan en verwerkt door derden met wie we samenwerken ten behoeve van het Platform voor pre-owned Polestar wagens (IT- en softwareleveranciers), en zoals vermeld in ons Cookiebeleid. Verder kunnen we jouw persoonsgegevens delen met gelieerde partners (groothandelaren, distributeurs/dealers) indien zij hiervan op de hoogte dienen te zijn.

In geval van een geschil kunnen we jouw persoonsgegevens delen met externe juridische adviseurs, incassobureaus en andere derden (overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, gerechtsdeurwaarders) indien zij hiervan op de hoogte dienen te zijn.

Bewaartijd

Na jouw (laatste) aankoop bewaren wij jouw persoonsgegevens nog maximaal tien (10) jaar. Met betrekking tot de persoonsgegevens die via cookies zijn verzameld, varieert de vervaldatum per cookie. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

In geval van een geschil kunnen we jouw persoonsgegevens tot vijf (5) jaar na afronding van het geschil of – in geval van een gerechtelijke procedure – vijf (5) jaar na afloop van eventuele gerechtelijke stappen bewaren.

Beveiliging

We streven ernaar om jouw gegevens veilig en beveiligd te houden. Daarom hebben we gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen en jouw gegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, ongeoorloofde verstrekking en inzage.

We hebben de noodzakelijke contractuele afspraken gemaakt met derden met wie we samenwerken en zullen jouw persoonsgegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte zonder te waarborgen dat aldaar een gelijkwaardig beschermingsniveau voor jouw persoonsgegevens geldt.

Jouw rechten en de contactgegevens van Polestar

Je kan altijd contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen: het recht op inzage in of rectificatie van jouw persoonsgegevens; het recht op wissing van jouw persoonsgegevens; het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens; het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; het recht een klacht in te dienen indien je van mening bent dat we niet handelen overeenkomstig de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming. We respecteren alle rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens waartoe je onder het toepasselijk recht gerechtigd bent en zullen daarom altijd overeenkomstig de wet gevolg geven aan jouw verzoek.

Voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor de rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is, kan je ons meer informatie vragen over de afwegingstoets die we binnen die context hebben gemaakt (voor meer informatie zie Doelen en rechtsgrond voor de verwerking).

Ten behoeve van identificatiedoeleinden kunnen we je vragen om een kopie van de voorzijde van jouw ID-kaart.

Voor meer informatie over jouw rechten in samenhang met verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie Juridische contacten .

Actualiseringen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de grenzen van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Via onze website kan je altijd de meest recente versie inzien.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: