Privacy

Kennisgeving - Aankoop van services

Om in staat te zijn je de volledige functionaliteit in samenhang met jouw Aankoop van services te leveren, moet Polestar bepaalde gegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert de/het technische platform(s) voor de services en Polestar Automotive Belgium BV levert de Services die je van ons koopt.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij nodigen je uit om Services online van ons aan te kopen. "Service" staat voor een service gekocht van Polestar die kan worden besteld door gebruikmaking van een Polestar ID en omvat, maar is niet beperkt tot, connected services (zoals abonnementen op Polestar Connect), apps en andere software.

Wij verwerken de persoonsgegevens die je in samenhang met jouw aankoop van Services verstrekt om in staat te zijn je de aankoop te leveren.

Het doel van de verwerking door ons is het beheren van en het toezien op jouw aankoop (van aankoop tot aflevering) met inbegrip van eventueel noodzakelijke contacten met autoriteiten voor officiële meldingen, administratie van jouw aanvraag betreffende gerelateerde Services, follow-up met betrekking tot de levering en het melden van updates met betrekking tot de Services die je hebt aangekocht. De rechtsgrond voor de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens is dat verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van ons contract met je.

Wij zullen de persoonsgegevens die je ons levert anonimiseren en verwerken ze ten behoeve van statistieken, onderzoek en ontwikkeling. De rechtsgrond hiervoor is dat deze verwerking noodzakelijk is met het oog op ons gerechtvaardigde belang.

GEGEVENSCATEGORIEËN

Gegevens die wij kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld jouw contactgegevens, jouw creditcardnummers en of je al dan niet in aanmerking komt voor btw-vrijstelling.

Ook kunnen wij het VIN-nummer van jouw wagen en/of jouw Polestar ID registreren om te controleren of je de betreffende Service kunt aankopen.

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Bovenstaande gegevenscategorieën worden overgedragen aan Polestar, aan onze gelieerde ondernemingen en aan onze zakelijke partners.

Btw-nummers worden overeenkomstig de lokale voorschriften aan de autoriteiten doorgegeven.

Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Beëindiging van het verzamelen van gegevens

Om het verzamelen van in het voertuig geregistreerde gegevens, zoals hierboven beschreven, te beëindigen, dien je als eigenaar van het voertuig contact op te nemen met onze Customer Service. Dat kan telefonisch, per e-mail of met het formulier zoals helemaal onderaan beschreven. Volg voor de contactgegevens voor jouw markt de link polestar.com/contact.

Bewaartijd

Wij zullen jouw persoonsgegevens maximaal 90 dagen bewaren nadat je bent gestopt met het gebruikmaken van de door je aangekochte Service.

Wij zullen de gegevens met betrekking tot jouw aankoop maximaal 10 jaar bewaren om te voldoen aan de wetgeving ten aanzien van boekhouding en financiële verslaglegging.

Uw rechten en contactgegevens

Als individu hebt je bepaalde rechten voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Op deze verwerking van voertuiggegevens zijn de volgende rechten van toepassing:

Recht van inzage

Je hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou opslaan.

Recht op rectificatie

Wij willen ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als je denkt dat gegevens onjuist zijn, kan je ons vragen die te corrigeren of te verwijderen.

Recht op wissing

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen als jouw gegevens op een onrechtmatige wijze worden verwerkt.

Recht van bezwaar tegen verwerking / recht op beperken van de verwerking

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verzamelen van de voertuiggegevens, om dit verzamelen stop te zetten en om de verwerking in bepaalde gevallen te laten beperken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Datainspektionen met het volgende adres:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Zweden

Om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie of toegang tot persoonsgegevens die Polestar verwerkt, kan je gebruik maken van dit WEBFORMULIER.

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: