Privacy

Kennisgeving – Sollicitaties

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt als je op een vacature reageert of een open sollicitatie stuurt, zoals jouw naam, contactgegevens en overige persoonsgegevens vermeld in jouw sollicitatie. Jouw gegevens worden verwerkt in een technische oplossing geleverd door Polestar Performance AB. Het doel van onze verwerking van jouw persoonsgegevens is het in behandeling nemen en beoordelen van jouw sollicitatie in verband met een mogelijke aanstelling. De wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in verband met een vacature waarop je hebt gereageerd, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor ons rechtmatig belang om de vacante positie in te vullen. Wij kunnen jouw sollicitatie niet verwerken voor andere eventuele vacatures dan de positie waarnaar je gesolliciteerd hebt. Indien je een open sollicitatie stuurt, is de toestemming die je geeft door voorafgaand aan het versturen van jouw sollicitatieformulier het desbetreffende toestemmingsvakje aan te vinken de wettelijke grondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Je kunt een verzoek tot intrekking van jouw toestemming richten aan: [email protected]

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden openbaar gemaakt aan en verwerkt door bedrijven binnen dezelfde groep als Polestar. Ten aanzien van buiten de EER gevestigde bedrijven binnen dezelfde groep als Polestar geldt dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie – ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Bewaartijd

Wij slaan jouw persoonsgegevens op voor een periode van twee (2) jaar nadat de positie waarnaar je gesolliciteerd hebt is ingevuld of nadat je jouw open sollicitatie hebt verstuurd.

Jouw rechten en contactgegevens

Je hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot je opslaan. Wij willen ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Aarzel niet ons te verzoeken informatie te corrigeren of te verwijderen die naar jouw mening onjuist is. Ook heb je het recht om, onder bepaalde omstandigheden, jouw persoonsgegevens te laten wissen en de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons te laten beperken. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor verzoeken in verband met bovenstaande en voor nadere informatie over jouw rechten, kan je een e-mail sturen naar [email protected] Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie Juridische contactgegevens .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: