Artikel 1 - algemeen

Dit actiereglement (het “Actiereglement”) is van toepassing op de actie waarbij deelnemers een voordeel van 661,94 EUR (incl. BTW) (het “Voordeel”) ontvangen bij de aankoop van een nieuwe Polestar wagen (de “Actie”). Het Voordeel omvat 687,94€ laadkrediet bij Plugsurfing GmbH (het “Laadkrediet”), en een gratis “Plus” abonnement bij Plugsurfing gedurende 6 maanden of een bijkomend laadkrediet van 47,94 EUR naar keuze van de deelnemer, zoals verder toegelicht in artikel 4.

De Actie wordt georganiseerd door Polestar Automotive Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem, België, met ondernemingsnummer 0737.385.783 (hierna “Polestar”).

Door deel te nemen aan de Actie, aanvaardt de deelnemer het Actiereglement en al haar bepalingen. 

Polestar behoudt zich het recht voor de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement te wijzigen of de Actie eerder te beëindigen zonder opgave van redenen, dit zonder afbreuk te doen aan rechten van deelnemers ontstaan voorafgaand aan dergelijke wijziging. 

ARTIKEL 2 – TOELATINGSVOORWAARDEN 

Alle particuliere of professionele klanten die zelf, in eigen naam en voor eigen rekening, een nieuwe (niet eerder geregistreerde) Polestar wagen bestellen op de website polestar.com, kunnen deelnemen aan de Actie.

Enkel klanten die een nieuwe Polestar wagen bestellen in het kader van operationele lease via een leasemaatschappij anders dan via Polestar Leasing, worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van de Actie en genieten bijgevolg niet van de Actie. 

In het geval een deelnemer niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op het Voordeel, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Artikel 3 – verloop van de actie

Om deel te nemen aan de Actie, moeten deelnemers 

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; tussen 5/10/2020 en 31/12/2020 via www.polestar.com een bestelling plaatsen voor een nieuwe Polestar wagen die zal worden afgeleverd in België; en de reservatiekost van 1000 EUR betalen, dan wel een leasingovereenkomst met Polestar Leasing ondertekenen, voor 01/01/2021

De Actie zal niet worden opgenomen in het bestelproces op www.polestar.com. Van zodra aan deze drie voorwaarden is voldaan, zal het recht van de deelnemer op het Voordeel per afzonderlijke e-mail worden bevestigd door Polestar aan de deelnemer. 

De deelnemer ontvangt in voorkomend geval een gepersonaliseerde laadkaart per post binnen 14 dagen. 

Na aflevering en volledige betaling van de desbetreffende Polestar wagen, ontvangt de deelnemer digitaal een voucher met activatiecode. Bij het activeren van zijn/haar laadkaart op de website www.plugsurfing.com, kan de deelnemer de activatiecode gebruiken om het Laadkrediet te activeren. De geldigheidsduur van de voucher zal bij ontvangst ervan door de deelnemer minimaal 2 jaar bedragen.

ARTIKEL 4 - GEBRUIK VAN HET LAADKREDIET

Het Laadkrediet kan worden aangewend binnen het netwerk van Plugsurfing GmbH doorheen Europa, zoals dat van tijd-tot-tijd beschikbaar is, hetgeen de deelnemer kan consulteren op www.plugsurfing.com

De deelnemer heeft twee opties bij het activeren van de voucher:

  • Ofwel beslist de deelnemer om bij Plugsurfing in te schrijven op een “Plus” abonnement. Het voordeel voor de deelnemer bij inschrijving op een “Plus” abonnement is dat hij kan laden aan (en het Laadkrediet kan opgebruiken aan) een vast tarief (dat echter wel kan verschillen van land tot land) ongeacht de Plugsurfing laadpaal. Daarenboven geniet de deelnemer het voordeel dat het abonnement gedurende de eerste 6 maanden gratis is. Dit voordeel vertegenwoordigt een totale waarde van 47,94 EUR. Beëindigt de deelnemer zijn abonnement niet tegen het einde van die periode van 6 maanden, dan zal hij vanaf de 7e maand een maandelijkse vergoeding verschuldigd zijn aan Plugsurfing conform de voorwaarden van Plugsurfing die de deelnemer zal aanvaarden bij het inschrijven op het abonnement, consulteerbaar via https://plus.plugsurfing.com/. De deelnemer kan het abonnement op maandelijkse basis opzeggen. Dit leidt niet tot het verlies van het restant van het Laadkrediet dat bij beëindiging van het “Plus” abonnement nog open staat. Evenwel zal het Laadkrediet vanaf dat ogenblik worden opgebruikt in functie van de prijs zoals die geldt voor de Plugsurfing laadpaal waar de deelnemer laadt. In voorkomend geval zal de resterende waarde van het “Plus” abonnement bij opzegging ervan worden omgezet in laadkrediet.

  • Ofwel beslist de deelnemer om niet in te schrijven op een “Plus” abonnement. In dat geval zal het Laadkrediet worden vermeerderd met een waarde van 47,94 EUR. Het laadkrediet ter waarde van 687,94 EUR zal dan worden verbruikt in functie van de prijs zoals die geldt voor de Plugsurfing laadpaal waar de deelnemer laadt. 

Naar beste inschatting van Polestar zou een deelnemer ongeveer 10.000 kilometer kunnen rijden met het Laadkrediet ingeval hij inschrijft op een Plugsurfing Plus abonnement. Dit werd berekend rekening houdend met een vaste prijs op 1/10/2020 voor AC-laden in geval van een Plugsurfing Plus abonnement van 0,307 EUR/kW en een gemiddeld verbruik van 20 kW/100 km. Deze informatie wordt louter ter illustratie meegegeven. Het werkelijke verbruik is evident afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het rijgedrag van de bestuurder, weersomstandigheden, lading die wordt vervoerd enz. Polestar garandeert dan ook geenszins dat het Laadkrediet de deelnemer daadwerkelijk in staat zal stellen om 10.000 kilometer te rijden met zijn/haar Polestar wagen.  

Het Voordeel is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. 

Artikel 5 - toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Actie en het Actiereglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de Actie en het Actiereglement behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Polestar.

Artikel 6 - vragen en opmerkingen

Deelnemers kunnen met vragen en opmerkingen tot één maand na afloop van de Actie terecht bij Polestar op de website door gebruik te maken van het contactformulier ophttps://www.polestar.com/nl-be/login/contact/Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: