Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot - auton videosovellus

Näitä yleisiä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Polestarin autossa käytettävän videosovelluksen (”Sovellus”) käyttämiseen. Sovelluksen käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Jatkamalla Sovelluksen käyttämistä vahvistat lukeneesi Ehdot ja sitoudut käyttämään Sovellusta niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan Sovelluksen käyttäjän (”käyttäjä” tai ”sinä”) ja Polestar Performance AB:n (yritystunnus 556653-3096) (”Polestar” tai ”me”) välillä.

1.  Yleistä

1.1 Polestar on kehittänyt Sovelluksen, jonka avulla käyttäjä pääsee käsiksi verkossa oleviin videosisältöihin ja voi katsella niitä auton ollessa pysäköitynä ja kuunnella niitä ajaessaan. Sovellus on käytettävissä ainoastaan Polestar-autojen kojelaudalla, eikä se ole saatavilla muille laitteille. Polestar ja/tai kolmannet osapuolet tarjoavat Sovelluksen kautta saatavilla olevat palvelut, kuten videosisällöt (”Palvelut”). Palveluita tarjoavista kolmansista osapuolista käytetään näissä Ehdoissa nimitystä ”Mediapalveluiden Tarjoajat”. Polestarin tarjoamista Palveluista käytetään nimitystä ”Polestar-palvelut”, ja Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluista nimitystä ”Mediapalveluiden Tarjoajien Palvelut”.

1.2 Sovelluksen ja Palvelujen käyttäminen Ehtojen mukaisesti edellyttää, että (i) käyttäjä on täyttänyt vähintään kahdeksantoista (18) vuotta (tai on asuinmaansa lakien mukaisesti täysi-ikäinen), että (ii) käyttäjä on oikeustoimikelpoinen ja että (iii) sovellettava lainsäädäntö ei estä käyttäjää käyttämästä Sovellusta tai Palveluja.

1.3 Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt ne, ja pysyvät voimassa siihen saakka, että käyttäjä tai Polestar irtisanoo ne näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa Ehtoja koskeva suostumuksensa ilmoittamalla siitä sähköpostitse alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai käyttämällä valmista peruuttamislomaketta, joka on saatavilla osoitteessa https://legal.polestar.com/fi/terms-and-conditions/.

1.4 Noudatamme kaikessa toiminnassamme Polestarin eettisiä ohjeita. Eettiset ohjeet ovat saatavilla osoitteessa https://legal.polestar.com/fi/ethics/.

1.5 Varaamme oikeuden muuttaa Ehtojen sisältöä milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta julkaisemalla Ehtojen päivitetyn version osoitteessa https://legal.polestar.com/fi/terms-and-conditions/ tai päivittämällä Sovellusta siten, että se sisältää uudet käyttöehdot. Käyttämällä Sovellusta ja Palveluita tai jatkamalla Sovelluksen ja Palveluiden käyttämistä Ehtojen päivittämisen jälkeen ilmoitat ymmärtäneesi ja hyväksyneesi päivitetyt Ehdot. Jos et hyväksy päivitettyjä Ehtoja, sinulla on oikeus irtisanoa Ehdot välittömästi ja lopettaa Sovelluksen ja Palveluiden käyttäminen.

2. Palkkio ja maksut

Tarjoamme Sovelluksen ja Polestar-palvelut toistaiseksi maksutta. Mediapalveluiden Tarjoajien Palvelut saattavat kuitenkin olla maksullisia kyseisen Mediapalveluiden Tarjoajan ehtojen mukaisesti.

3. Sovelluksen ja Palveluiden käyttäminen

3.1 Hyväksymällä Ehdot myönnämme käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, henkilökohtaisen, rajoitetun ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Sovellusta ja Polestar-palveluita Ehtojen voimassaoloaikana ja niissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Varaamme oikeuden peruuttaa tämän oikeuden milloin tahansa yksinomaisen harkintamme mukaisesti.

3.2 Tässä kohdassa 3 mainittujen Palveluiden käyttöön liittyvien ehtojen lisäksi käyttäjän tulee huomioida, että Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluiden käyttöehdot kuvataan jäljempänä kohdassa 7.

3.3 Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sovellusta ja Palveluita tavalla,

  • joka on lainvastainen, jonka tarkoituksena on lainvastainen tai rikollinen toiminta, joka on näiden Ehtojen vastainen tai josta aiheutuu vahinkoa tai haittaa ulkopuolisille tahoille (Mediapalveluiden Tarjoajat mukaan lukien)
  • joka rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä, kuten immateriaalioikeuksia koskevia lakeja tai tieliikennelainsäädäntöä
  • joka voi vahingoittaa, kaataa, ylikuormittaa, heikentää tai vaarantaa Polestarin järjestelmät tai turvallisuuden tai joka häiritsee muita käyttäjiä tai rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä Sovellusta tai Palveluita (Sovelluksen hakkerointi ja sotkeminen mukaan luettuina)
  • jonka seurauksena Sovellus tai jokin Palvelu vahingoittuu, kaatuu tai heikentyy muulla tavalla ja jonka seurauksena Sovellukseen tai johonkin Palveluun tulee viruksia, matoja, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, troijalaisia tai muita haitallisia koodeja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa Sovelluksen tai Palveluiden toimintaa.

3.4 Ellei sitä ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallittu, käyttäjä ei saa Ehdoissa todettujen rajoitusten lisäksi

  • jäljentää, toisintaa, julkaista uudelleen, käyttää uudelleen, ladata, lähettää, välittää tai jaella mitään Sovelluksessa tai jossakin Palvelussa esitettyä tai tarjottua sisältöä (esimerkiksi julkisia ja kaupallisia tarkoituksia varten)
  • vuokrata, alilisensoida, lainata, jaella tai myydä tai jälleenmyydä tai hyödyntää Sovellusta tai jotakin Palvelua (lähdekoodi mukaan luettuna)
  • (i) muuttaa tai muokata Sovellusta joko osittain tai kokonaan tai (ii) purkaa Sovellusta osiin, kääntää Sovellusta lähdekoodiksi, mallintaa Sovellusta takaisin tai luoda johdannaisteoksia, jotka perustuvat joko koko Sovellukseen tai johonkin Palveluun tai johonkin niiden osaan.

4. Immateriaalioikeudet

4.1 Pidätämme itsellämme oikeuden Sovellukseen, Polestar-palveluihin ja kaikkiin Sovelluksen ja Polestar-palveluiden yhteydessä käytettyihin tavaramerkkeihin ja logoihin, ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin todettu. Näin ollen mitään Ehdoissa sanottua ei tule tulkita minkään (i) Sovellusta tai jotain Polestar-palvelua koskevien tai niihin liittyvien immateriaalioikeuksien siirroksi tai (ii) muulla tavalla Polestarin tai sen konserniyhtiöiden hallussa olevien immateriaalioikeuksien siirroksi. Edellä sanottu ei koske näissä Ehdoissa nimenomaisesti määriteltyä immateriaalioikeuksien rajoitettua käyttöoikeutta.

4.2 Kukin Mediapalveluiden Tarjoaja pidättää kaikki oikeudet kyseisen Mediapalveluiden Tarjoajan Palveluihin ja Mediapalveluiden Tarjoajan tavaramerkkeihin. Mikään näissä Ehdoissa sanottu ei muodosta minkään tällaisten immateriaalioikeuksien siirtoa tai luovutusta eikä myönnä mitään omistusoikeuksia tällaisiin immateriaalioikeuksiin.

5. Käyttäjätiedot

5.1 Käyttäessään Sovellusta tai Palveluita käyttäjä antaa niiden käyttöä koskevia tietojaan käyttöömme (”Käyttäjätiedot”).

5.2 Emme vaadi omistusoikeuksia mihinkään Käyttäjätietoihin, eikä mikään näissä Ehdoissa sanottu rajoita mitään käyttöoikeuksia, joita käyttäjällä saattaa olla Käyttäjätietoihin. Käyttämällä Sovellusta tai Palveluita käyttäjä saattaa Käyttäjätiedot saatavillemme ja myöntää meille ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja jaella Käyttäjätietoja (i) Sovelluksen tai jonkin Palvelun käyttämiseksi ja tarjoamiseksi; (ii) liiketoimintamme kehittämiseksi ja (iii) tilastollisiin tarkoituksiin.

5.3 Saatamme lisäksi siirtää käyttäjän käyttöömme antamia Käyttäjätietoja kolmansille osapuolille, kuten Mediapalveluiden Tarjoajille. Käyttäjätietoja siirretään kuitenkin kaikkina aikoina yhdisteltyinä ja anonymisoituina.

5.4 Siltä osin kuin Käyttäjätiedot sisältävät henkilötietoja, tietoja käsitellään Tietosuojaselosteemme

6. Vastuunrajoitus ja takuut

6.1 Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Sovellus ja Palvelut tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ilman minkäänlaista takuuta. Polestar ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai takuita, kuten esimerkiksi vakuutuksia tai takuita Sovelluksen ja Palveluiden tyydyttävästä laadusta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

6.2 Polestar pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sovellus ja Palvelut ovat saatavilla ja käytettävissä, että ne toimivat luotettavasti ja että ne suojaavat riittävästi käyttäjän yksityisyyttä. Polestar ei kuitenkaan vastaa siitä, jos Sovellus tai jokin Palveluista ei ole saatavilla tai käytettävissä tai jos sen toiminta on keskeytynyt, eikä käyttäjällä ole oikeutta korvaukseen Sovelluksen tai Palvelun käyttökatkon ajalta tai Sovellukseen tai johonkin Palveluun ajoittain mahdollisesti kohdistuvista tietoturvan tai yksityisyydensuojan rikkomuksista tai loukkauksista. Pidätämme lisäksi oikeuden milloin tahansa muokata tai päivittää Sovellusta tai Palveluita (tai niiden osaa) tai lopettaa Sovelluksen tai Palveluiden (tai niiden osan) tarjoamisen joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Polestar voi keskeyttää käyttäjän pääsyn Sovellukseen ja Palveluihin, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo päivitykset välttämättömiksi.

6.3 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään suorista, välillisistä, seurannaisista, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista (kuten tietojen menetyksestä, henkilövahingoista, tiedonsaannin tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista), jotka johtuvat Sovelluksen tai Palveluiden käyttämisestä tai siitä, ettei Sovellusta tai jotain Palveluista voi käyttää, tai jotka liittyvät näihin Ehtoihin. Näissä Ehdoissa määriteltyjen ehtojen lisäksi Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään Sovelluksessa tai Palveluissa olevista virheistä, epätarkkuuksista, puuttuvista tiedoista tai muista puutteista.

7. Mediapalveluiden Tarjoajat

7.1 Sovelluksessa on linkkejä Mediapalveluiden Tarjoajien verkkosivustoille tai muihin sovelluksiin, joihin käyttäjä tarvitsee pääsyn, jotta hän voi käyttää Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluita. Meillä ei ole vaikutusvaltaa Mediapalveluiden Tarjoajien tarjoamiin palveluihin tai verkkosivustoihin, ja käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy sen, että Polestar ei ole vastuussa Mediapalveluiden Tarjoajien sisällöistä tai mahdollisista tietosuojaselosteista eikä tue tai valvo niitä. Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluiden käyttöön sovelletaan Mediapalveluiden Tarjoajien ehtoja, käyttöehtoja ja tietosuojaselosteita, ja käyttäjä tiedostaa, että hänen saattaa täytyä hyväksyä kyseiset ehdot, että hän voi käyttää Palveluita. Me nimenomaisesti irtisanoudumme kaikesta vastuusta Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluiden käytön seurauksena käyttäjään kohdistuneen vahingon suhteen.

7.2 Käyttäjä hyväksyy sen, että Mediapalveluiden Tarjoajien Palvelut voivat vaihdella Polestar-auton mallin, yksilöllisen varustelun ja mallivuoden mukaan sekä auton rekisteröinti-, myynti- ja käyttöpaikan maantieteellisen sijainnin mukaan. Mediapalveluiden Tarjoajan Palvelu saattaa olla tai olla olematta saatavilla riippuen siitä, missä autosi sijaitsee.

7.3 Me irtisanoudumme näissä Ehdoissa kaikesta vastuusta minkä tahansa Mediapalvelun Tarjoajan tarjoaman Palvelun suhteen. Käyttäjä ymmärtää, että suhteessa Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluihin meidän ainoa roolimme on saattaa Mediapalveluiden Tarjoajien Palvelut käyttäjän saataville. Lisäksi käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy, että me emme ole missään vastuussa Mediapalveluiden Tarjoajien Palveluista.

8. Irtisanominen

8.1 Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa nämä Ehdot, jolloin Ehtojen soveltaminen lakkaa.

8.2 Polestarilla on oikeus irtisanoa nämä Ehdot välittömin vaikutuksin ilman etukäteistä ilmoitusta, eikä tästä aiheudu Polestarille mitään vastuuta.

8.3 Irtisanomisen jälkeen käyttäjällä ei ole enää pääsyä Sovellukseen tai Palveluihin eikä oikeutta käyttää niitä.

9. Sovellettava laki, erimielisyydet ja riitojen ratkaisu

9.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita kuitenkin niin, että sellaiset käyttäjän asuinmaan lain pakottavat säännökset, joita sovellettaisiin, jos Ehtoihin sovellettaisiin kyseisen maan lakeja, pysyvät edelleen voimassa.

9.2 Näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksinomaan Ruotsissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Edellä sanotusta huolimatta käyttäjällä on sovellettavan lainsäädännön nojalla oikeus nostaa kanne Polestaria vastaan käyttäjän asuinmaassa.

9.3 Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua Polestarin kanssa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

9.4 Käyttäjällä on myös oikeus pyytää ratkaisua Euroopan unionin verkkovälitteiseltä riidanratkaisufoorumilta osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI.

10. Yhteystiedot

Lisätietoja Sovelluksesta ja Palveluista saa ottamalla yhteyttä Polestariin.

Polestar Performance AB, yritystunnus 556653-3096
osoite: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG, SVERIGE
www.polestar.com/contact

Polestar © 2023 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus
Vaihda sijainti: