Databeskyttelse

Databeskyttelsespolitik

Omfang og formål

Denne politik gælder for behandling af kunders personlige oplysninger hos alle selskaber, som indgår i Polestar Group ("Polestar", "vores", "os" eller "vi"). Formålet med denne politik er at give vores aktuelle, tidligere og potentielle kunder (samlet benævnt "kunder", "du" eller "dig") en generel forståelse for:

 • De omstændigheder, hvorunder vi indsamler og behandler dine personoplysninger
 • De typer personoplysninger, vi indsamler
 • Årsagerne til indsamling af dine personoplysninger
 • Sådan håndterer vi dine personoplysninger
 • Fordeling af ansvar for behandling af personoplysninger mellem forskellige de juridiske enheder i Polestar og
 • Kontaktoplysninger til os for at du skal kunne få oplysninger om og udnytte dine rettigheder, i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Denne politik opdateres løbende for at afspejle de foranstaltninger, som Polestar gennemfører i forbindelse med dine personoplysninger.

Ansvarlig

Polestar Performance AB (en svensk juridisk enhed med virksomhedsregistreringsnummer 556653-3096) er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger til forskning og udvikling af nye og nuværende bilmodeller og også til visse globale tjenester, der tilbydes kunderne. Herudover er Polestar Performance AB ansvarlig for al behandling af personoplysninger i forbindelse med overvågning af bilens kvalitet, eventuelle sikkerhedsindkaldelser og for at opfylde gældende lovkrav.

Det er normalt det enkelte nationale salgsselskab i Polestar, der står for markedsføring, salg og kunderelationer samt markedsspecifikke tjenester på dets marked. Det nationale salgsselskab er ansvarlig for behandling af personoplysninger til disse formål. På markeder uden et nationalt salgsselskab har en importør normalt det samme ansvar som et nationalt salgsselskab. Derfor er importøren ansvarlig i disse tilfælde.

Databehandlingsprincipper

Behandlingen af dine personoplysninger udgør en vigtig del af vores levering af produkter og serviceydelser til dig. Vi sætter pris på den tillid, du viser os ved at give os dine personoplysninger, og vi anser privatlivsbeskyttelse for at være en helt afgørende del af de serviceydelser, vi tilbyder. For at beskytte dine personoplysninger og samtidig øge kundeværdien og tilbyde bedre og sikrere køreoplevelser følger vi nedenstående fem generelle principper.

Valgfrihed

Dine personoplysninger tilhører dig. Vi bestræber os på ikke at gøre antagelser om dine ønsker om fortrolighed. Vi stiler derfor efter at udforme vores serviceydelser sådan, at du kan vælge, om du ønsker at dele dine personoplysninger med os.

Afvejning af interesser

Hvis behandling af dine personoplysninger er begrundet med hensynet til en legitim interesse, og hvis denne interesse vejer tungere end behovet for at beskytte dine personoplysninger, kan vi behandle visse personoplysninger uden at indhente dit samtykke hertil, i det omfang lovgivningen tillader det. I visse andre situationer kan vi også behandle dine personoplysninger uden dit samtykke, hvis dette kræves i henhold til gældende lov. Nærmere oplysninger fremgår af afsnittet "Samtykke" nedenfor.

Proportionalitet

Polestar behandler kun sine kunders personoplysninger, hvis de er tilstrækkelige, relevante og nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Vi tilstræber at anonymisere dine personoplysninger, når en funktion eller tjeneste kan opnås med anonymiserede data. Hvis vi kombinerer anonymiserede oplysninger eller andre oplysninger end personoplysninger med dine personoplysninger, behandles de som personoplysninger, så længe de forbliver kombineret.

Gennemsigtighed og sikkerhed

Polestar går ind for gennemsigtighed med hensyn til, hvilke personoplysninger vi behandler og til hvilke formål. På anmodning vil Polestar give kunder yderligere oplysninger om vores behandling og beskyttelse af dine personoplysninger.

Overholdelse af lovkrav

Det er Polestars politik at overholde de love, regler og forskrifter om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, der gælder i hvert eneste af de lande, hvor vi driver virksomhed. Om nødvendigt justerer vi vores behandling af dine personoplysninger, som beskrevet i denne politik, for at sikre at vi overholder alle relevante lovkrav.

De personoplysninger, som indsamles af Polestar om dig og bilen, vil blive anvendt til:

 • Til levering af produkter og tjenester, herunder til at kontrollere din ret til visse køb og serviceydelser samt til at forbedre dine tilbud og oplevelser
 • Til at informere dig om opdateringer til, eller ændringer af, vores produkter og serviceydelser, herunder ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker
 • Til at informere dig om nye produkter, serviceydelser og begivenheder
 • Til at yde support for bilen og serviceydelserne (garantiservice, oplysning om tilbagekaldelse mv.).
 • Til produktudvikling, f.eks. til at forbedre bilens ydeevne, kvalitet og sikkerhed
 • Til at vurdere og forbedre vores tilbud til og kommunikation med vores kunder
 • Til at opfylde lovmæssige krav og retmæssige myndighedsanmodninger
 • Til at informere dig om vores produkter og serviceydelser samt til at identificere dem, der måske kan være af interesse for dig
 • Til at gennemføre markedsundersøgelser
 • Til analyser og kundeprofilering (herunder online og social) foretaget af os selv eller af os valgte leverandører.

Nyttige definitioner

I denne politik anvendes følgende definitioner:

 • "Ansvarlig": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
 • "Behandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
 • "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet
 • "Behandling": enhver aktivitet eller række af aktiviteter, med eller uden brug af automatisk behandling, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for videregivelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse,
 • "Følsomme personoplysninger": personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Indsamling af data

Du kan give os oplysninger om dig selv eller din bil, når du benytter dig af Polestars tjenester i eller uden for en bil eller ved andre kontakter med Polestar, f.eks. gennem vores websteder eller kundecentre (bemærk i denne forbindelse, at telefonsamtaler kan blive optaget med dit samtykke med henblik på kvalitetssikring). Vi kan også indhente sådanne oplysninger fra vores reparatører og andre tredjeparter. Disse data kan omfatte:

 • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.)
 • Demografiske oplysninger (alder, civilstand, husholdningssammensætning mv.)
 • Bilinformation (stelnummer (VIN), model, købsdato, servicehistorik mv.)
 • Lokaliseringsdata, der genereres som et resultat af dine aktiviteter (navigationshjælp, søgninger, positionsdeling mv.)
 • Data vedrørende dit køb og brug af vores produkter og tjenester (kundepræferencer og indstillinger, købshistorik, Polestar ID mv.).

Din bil indsamler også automatisk data vedrørende bilen og dens omgivelser, hovedsagelig af teknisk art og ikke direkte relateret til dig som person. Sådanne data ("Data registreret af bilen") er typisk tilknyttet bilens stelnummer (VIN) og vil derfor kunne spores til dig. Data registreret af bilen data kan bl.a. omfatte:

 • Sikkerhedsoplysninger (hvorvidt airbags eller selestrammere har været udløst, om døre og ruder er låst eller åbne mv.)
 • Status for systemfunktioner (batteri, motor, gaspedal, styretøj, bremser mv.)
 • Kørselsdata (bilens hastighed, brug af bremse- og gaspedal, ratbevægelser mv.)
 • Lokaliseringsdata (bilens position i tilfælde af en ulykke mv.)
 • Data om omgivelser (temperatur uden for bilen, billeder mv.).

Oplysninger om visse data registreret af bilen findes også i instruktionsvejledningen.

Vi er særlig omhyggelige og tager yderligere forholdsregler i forbindelse med indsamling og behandling af følsomme personlysninger, i henhold til gældende lov. For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at også andre datatyper i henhold til gældende lovgivning muligvis skal behandles som følsomme personoplysninger.

Bemærkning

Hvor det med rimelighed kan lade sig gøre eller kræves af gældende lov, vil vi i forbindelse med indsamling eller registrering af dine personoplysninger give dig (i) specifikke oplysninger om formålene med behandlingen af dine personoplysninger, (ii) den ansvarliges identitet, (iii) identiteten af eventuelle tredjeparter, som oplysningerne kan blive offentliggjort til og (iv) andre oplysninger, som kan være nødvendige for at sikre, at du kan beskytte dine rettigheder. De ovenfor nævnte oplysninger kan f.eks. gives, når du anskaffer en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilapps udviklet af Polestar, på https://www.polestar.com eller på anden måde i henhold til en aftale, som du indgår med Polestar.

Samtykke

Hvis det er praktisk muligt eller kræves i henhold til gældende lov, vil vi indhente dit samtykke inden indsamling eller brug af dine personoplysninger. Anmodningen om samtykke vil være tydelig og specifik og vil give dig et rimeligt beslutningsgrundlag. Vi vil aldrig tage dit samtykke for givet, og vi vil sikre, at du kan give dit samtykke på en tydelig og gennemsigtig måde. Dit samtykke er frivilligt og kan altid trækkes tilbage, f.eks. ved at opsige en bestemt tjeneste eller kontakte Polestar på adressen anført i nedenstående afsnit "Information og adgang". Bemærk, at hvis dit samtykke er påkrævet, og du ikke giver samtykke, vil du muligvis ikke kunne anvende bestemte tjenester eller dele af sådanne tjenester.

Indsamling og behandling af personoplysninger uden samtykke

Indsamling og brug af data registreret af bilen kan være nødvendigt for, (i) at teknikere kan finde og afhjælpe fejl i biler under service og vedligeholdelse, (ii) for at Polestars produktudviklere f.eks. kan forbedre bilernes kvalitet og sikkerhed, (iii) for at varetage Polestars garantiforpligtelser og (iv) for at overholde lovmæssige krav. Ved indsamling eller brug af data registreret af bilen til sådanne formål, samt af hensyn til lignende legitime interesser, som Polestar varetager, vil vi normalt ikke indhente dit samtykke, medmindre dette anses for nødvendigt i det enkelte tilfælde eller kræves i henhold til gældende lov.

Tredjeparts-apps

Du kan få adgang til visse applikationer og andre tjenester, der er knyttet til bilen, men som leveres af tredjepart, og som for eksempel kan kræve overførsel af lokalitetsdata og andre data optaget af bilen til en sådan tredjepart. Polestar er ikke ansvarlig for indsamling eller anvendelse af personoplysninger i applikationer eller tjenester leveret af tredjepart og anbefaler, at du omhyggeligt læser gældende vilkår for (og enhver politik om beskyttelse af personoplysninger relateret til) disse applikationer eller tjenester, før du anvender dem. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en bestemt tredjeparts brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte den pågældende tredjepart direkte.

Internationale overførsler

Polestar kan overføre dine personoplysninger til modtagere i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som kan have andre databeskyttelseslovgivninger. Det omfatter lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Hvis det sker, vil Polestar sikre, at der er en juridisk grund til at overføre oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Du vil også få oplysninger om retsgrundlaget, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er truffet, samt hvor du kan henvende dig for at få en kopi af disse oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Brug af personoplysninger

For de fleste databehandlinger vil du kunne bringe vores brug af dine personoplysninger til ophør ved at opdatere dine præferencer, opsige en bestemt tjeneste eller tilbagekalde dit samtykke til behandlingen ved at kontakte Polestar på adressen anført under "Information og adgang" nedenfor eller på anden måde, som angivet af os. Medmindre andet følger af gældende lovgivning, kan du dog i almindelighed ikke fravælge behandling af dine personoplysninger:

 • I forbindelse med visse handlinger vedrørende indsamling og behandling af dine data registreret af bilen vedrørende sikkerhed, kvalitet og produktforbedring
 • Som vi udfører med henblik på at sende dig vigtige meddelelser, f.eks. ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker eller i tilfælde af produkttilbagekaldelser
 • Som vi udfører med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser.

Opbevaring

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at kunne opfylde de heri anførte formål eller formål, som du på anden måde er blevet informeret om. Det betyder, at når du har givet dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, vil vi opbevare dine oplysninger, så længe vores kunderelationer består (og, hvis relevant, indtil udløbet af garantiperioden), eller indtil du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du har tilbagekaldt dit samtykke, vil vi dog ikke desto mindre fortsat opbevare visse personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare os i retstvister. Hvis vi ikke har indhentet dit samtykke til databehandlingen, vil dine personoplysninger kun blive opbevaret i det lovhjemlede tidsrum.

Datakvalitet

Vi stræber efter at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, når vi behandler dem. Vi tilstræber at slette eller berigtige personoplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige. Nærmere oplysninger om din ret til at sikre, at dine af os opbevarede personoplysninger er nøjagtige, fremgår af afsnittet "Information og adgang" nedenfor.

Dine rettigheder

Som anført i afsnittet "Bemærkning" ovenfor kan vi give dig specifikke oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indsamling og registrering af sådanne data.

Du har ret til at anmode om (i) en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig, (ii) at vi retter i eller fjerner dine personoplysninger, som du mener er unøjagtige, og (iii) at få dine personoplysninger slettet og vores behandling af dine personoplysninger begrænset under visse omstændigheder. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og modtage de personoplysninger, som du har sendt til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få dem sendt til en anden ansvarlig.

Sådanne anmodninger skal sendes til den juridiske enhed, der er anført i slutningen af dette dokument. Dine anmodninger vil blive behandlet hurtigt og korrekt. Såfremt gældende lovgivning hjemler et administrationsgebyr for at opfylde din anmodning, kan Polestar pålægge et sådant gebyr. Du kan også få mulighed for at få adgang til en oversigt over visse personoplysninger, du har sendt direkte, og som opbevares af Polestar, og til at korrigere eller opdatere dine oplysninger ved at logge ind på Polestars kundeportalkonto eller en tilsvarende tjeneste, der tilbydes på dit lokale marked. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine rettigheder, bedes du kontakte databeskyttelsesrådgiveren i vores firma. Se venligst kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren i vores firma sidst i dette dokument.

Sikkerhed

Polestar har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang samt alle andre uretmæssige former for databehandling.

Offentliggørelse over for tredjeparter

Polestar kan dele dine personoplysninger:

 • med andre Polestar-enheder
 • med det finansieringsselskab eller leasingselskab, som du har valgt ved bestilling af en bil på vores websted, eller som du har informeret os om, med det formål at indgå eller opfylde en kontrakt med dig, både i den situation, hvor din kontrakt er eller vil være med Polestar, eller med finansieringsselskabet eller leasingselskabet.
 • med Polestars reparatører med det formål at distribuere produkt- og serviceydelser og anden kommunikation til dig; med andre forretningspartnere med det formål at distribuere produkt- og serviceydelser og anden kommunikation til dig eller til forsknings- og udviklingsformål
 • med de partnere, som er anført i afsnittet om Markedsføring nedenfor
 • i forbindelse med salg eller overdragelse af en af Polestars enheder eller dens aktiver
 • som krævet ved lov, f.eks. i forbindelse med en forespørgsel fra en myndighed, tvist eller anden retsproces eller anmodning;
 • når vi i god tro mener, at deling af personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, f.eks. for at undersøge mulige overtrædelser af vores vilkår og betingelser eller for at opdage, forhindre eller afsløre bedrageri eller andre sikkerhedsproblemer
 • med andre forretningspartnere eller tredjeparter, hvor du har valgt at modtage en tjeneste fra dem og godkendt, at de må anmode om data fra Polestar
 • med vores produkt- og tjenesteleverandører, som arbejder efter vores ordre, for eksempel leverandører af afhentnings- og leveringstjenester, leverandører af trådløse tjenester, virksomheder som håndterer og driver vores websted, sender meddelelser, udfører dataanalyser, kreditkortprocessorer eller systemleverandører, som er nødvendige for at bearbejde, lagre eller håndtere kreditkort eller finansiel information; og
 • med leverandører af beredskabstjenester, f.eks. kriminalitetsbekæmpende myndigheder og leverandører af vejhjælp og ambulancer, for at levere relaterede tjenester (for eksempel til On Call nødhjælp).

En enhed i Polestar, der er ansvarlig for dine personoplysninger, vil normalt kun offentliggøre dine personoplysninger over for tredjepart, hvis dit samtykke er indhentet forudgående. Vi kan dog, i det omfang der er lovhjemmel for det, dele dine personoplysninger uden dit samtykke, medmindre vi anser dit samtykke for at være nødvendigt i det konkrete tilfælde, eller dit samtykke kræves ved lov, i følgende situationer:

 • når offentliggørelse er påkrævet ved lov og
 • hvor offentliggørelse er nødvendig af hensyn til en legitim interesse, der forfølges af Polestar (f.eks. for at beskytte vores juridiske rettigheder som ovenfor beskrevet).

Databehandling på vores vegne

Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til Polestars medarbejdere og leverandører, der skal bruge oplysningerne for at behandle dem på vores vegne, og som er kontraktligt forpligtet til at sørge for, at dine personoplysninger er sikre og bevares fortrolige. Vi tilstræber at vælge de behandlingstjenester, der bedst værner om integriteten af dine personoplysninger over for tredjeparter. Nogle af disse databehandlingsprocesser kan udføres uden for EØS under et specifikt retsgrundlag i overensstemmelse med national lovgivning.

Markedsføring

Markedsføring på baggrund af oplysninger om din onlineadfærd

Når du besøger vores websted(er), og hvis du samtykker til brugen af cookies, indsamler og behandler vi din IP-adresse, oplysninger om din browsing på vores websted, f.eks. produktinteresse og konfiguration, enhedsoplysninger, unikke onlineidentifikatorer og interaktion i forhold til vores reklamer på tredjeparters websteder (din "onlineadfærd"). Sådanne oplysninger indsamles af cookies, som vi og tredjeparter placerer på vores websted og i vores app. For flere oplysninger om de anvendte cookies bedes du læse de lokale oplysninger om cookies, som er offentliggjort for dit land på https://www.polestar.com (vælg først dit land eller din region, rul derefter ned til bunden af siden, og klik på Cookies), og se yderligere oplysninger nedenfor i denne politik under "Websteder og cookies".

Retsgrundlaget for placering, indsamling og adgang til oplysninger fra cookies er dit samtykke. Formålet med vores behandling af oplysninger om onlineadfærd er at identificere dig som en tilbagevendende besøgende på vores websted, at analysere adfærden for de besøgende på vores websted, at forbedre vores kommunikation og struktureringen af vores websted samt at opbygge en profil over dine interesser for at kunne vise dig relevante reklamer for vores produkter og tjenester også på andre websteder. De profiler, vi opretter baseret på oplysninger om din onlineadfærd, kan for eksempel omfatte "personer, som besøgte produktsiden, begyndte på konfiguration og valgte farven tom".

Retsgrundlaget for oprettelse af profiler og for at sende dig markedsføring baseret på oplysninger om din onlineadfærd er vores legitime interesse i at tilbyde dig personlig markedsføring, som er relevant for dig på baggrund af dine interesser og tidligere interaktion på vores websted(er). Alle oplysninger, som vi gemmer om dig til disse formål, vil blive gemt i pseudonymiseret form, hvilket vil sige, at de oplysninger, der gemmes om dig, knyttes til en onlineidentifikator, der består af et ID på 8 tegn med store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn. De oplysninger, vi anvender, er indsamlet af cookies, og vi beder altid om dit samtykke til at placere disse cookies, før vi indsamler og gemmer oplysningerne. Derudover sker den profilering, vi udfører, altid på gruppeniveau, hvilket vil sige, at du modtager samme type markedsføring som andre personer i samme segment. De profiler, vi opretter, er også baseret på få kriterier, som for eksempel din adfærd på vores websted og produktinteresse. På baggrund af disse faktorer har vi konkluderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til disse formål, og du har altid mulighed for at gøre indsigelse mod denne behandling ved at trække dit samtykke til brugen af cookies tilbage. For anvisninger om, hvordan det gøres, bedes du læse de lokale oplysninger om cookies, som er offentliggjort for dit land på https://www.polestar.com (vælg først dit land eller din region, rul derefter ned til bunden af siden, og klik på Cookies).

Markedsføring på baggrund af dine kundeoplysninger, tredjepartsoplysninger og oplysninger om onlineadfærd

Hvis du samtykker ved at klikke i det samtykkefelt, som vises på vores webstedsbanner, kombinerer vi oplysninger om din onlineadfærd med oplysninger indhentet fra tredjepartsudbydere. Hvis du samtykker ved din interaktion med os, f.eks. når du tilmelder dig et nyhedsbrev, kombinerer vi de personoplysninger, du har givet ved din interaktion med os, med oplysninger om din onlineadfærd og med oplysninger indhentet fra tredjepartsudbydere. Retsgrundlaget for en sådan behandling vil dermed være samtykke.

De oplysninger, som indhentes fra tredjeparter, består af oplysninger, som er indsamlet gennem cookies, og kan omfatte oplysninger om dine personlige præferencer, din demografi og dit indholdsforbrug inklusive din browserhistorik. Sådanne oplysninger stilles til rådighed for os i samlet form, og oplysningerne om onlineadfærd og tredjepartsoplysningerne kombineres ved at matche din unikke onlineidentifikator, som er indsamlet gennem cookies. Alle oplysninger, som gemmes om dig, knyttes dermed til en onlineidentifikator, der består af et ID på 8 tegn med store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn som beskrevet ovenfor. Formålet med at kombinere disse oplysninger er at forbedre oplysningerne om din onlineadfærd og oprette segmenter for at tilbyde dig personlig markedsføring på vores eget websted og også på andre websteder, du besøger. Segmenterne kan for eksempel være baseret på din anslåede alder, din uddannelse, din indtægt og dine produktpræferencer, og profileringen udføres altid på gruppeniveau, hvilket betyder, at du vil modtage samme type markedsføring som andre personer i samme segment.

De personoplysninger, du har givet i forbindelse med din interaktion med os, kan omfatte navn, e-mailadresse, telefonnummer, alder, køn, land, bestillinger, forudbestillinger, konfigurations-ID og bestilte prøvekørsler. Hvis du samtykker, kan vi kombinere disse oplysninger med oplysninger om din onlineadfærd med det formål at sende dig målrettet reklame pr. e-mail, på vores websteder og andre websteder, du besøger, og ved at sende dig push-meddelelser på din telefon. At kombinere sådanne oplysninger gør os i stand til at oprette segmenter og sende eksempelvis tilpasset onlinemarkedsføring, som er baseret på den kendsgerning, at en kunde har forudbestilt en bil. Vi kan matche de forskellige datasæt ved at anvende en pseudonymiseret udgave af din e-mailadresse, hvilket betyder, at din rigtige e-mailadresse erstattes af en kombination af tal og bogstaver ved hjælp af en algoritme. Din e-mailadresse indsamles for eksempel, når du registrerer dig til et Polestar ID, og i sådanne tilfælde vil e-mailadressen blive knyttet til din onlineidentifikator. På denne måde bliver vi i stand til at gemme oplysninger om din onlineadfærd og knytte den til din pseudonymiserede e-mailadresse. Ved at gøre dette vil vi for eksempel være i stand til at sende dig personlig markedsføring via e-mail.

Hvis du gerne vil trække dit samtykke til ovenstående behandling tilbage, bedes du indgive en anmodning ved hjælp af denne WEBFORMULAR.

Kopimålgrupper

De ovenfor beskrevne profiler anvendes også til at oprette såkaldte kopimålgrupper (eller lookalike audiences), hvilket betyder, at vi opretter målgrupper baseret på karakteristika af de ovenfor beskrevne profiler for at kunne fokusere på enkeltpersoner, som har lignende interesser, adfærd eller karakteristika som de personer, vi allerede har fokuseret målrettet på. Med andre ord anvender vi de segmenter, du er medtaget i, til at kunne fokusere målrettet på andre enkeltpersoner. En sådan behandling er baseret på vores legitime interesse i at levere målrettet markedsføring til et bredere publikum på baggrund af profiler, som vi har oprettet ved brug af oplysninger fra besøgende på vores websteder og vores kunder. Når vi bruger de profiler, du er medtaget i, til at oprette kopimålgruppesegmenter, pseudonymiseres dine personoplysninger og vil dermed ikke kunne identificere dig direkte. På baggrund af dette har vi foretaget den vurdering, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til dette formål.

Du er altid berettiget til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at bruge denne WEBFORMULAR.

Deling af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler til de ovennævnte formål med at udføre profilering og sende dig målrettet markedsføring, deles med vores samarbejdspartnere inklusive vores tjenesteudbyder af vores kundedatahåndteringsplatform, udbydere af efterspørgselsplatforme såsom sociale medie-partnere og vores mediebureau. Disse samarbejdspartnere befinder sig inden for EU/EØS (inklusive Sverige, Norge, Irland, Amsterdam, Storbritannien, Tyskland og Belgien) og USA. Når vi overfører dine personoplysninger til et tredjeland, som har et lavere beskyttelsesniveau for personoplysninger end inden for EU/EØS, anvender vi de af Europa-Kommissionen godkendte standardkontraktbestemmelser til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger.

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til eller markedsføre dem over for tredjeparter, medmindre vi har dit samtykke hertil. Vi vil ikke dele dine personoplysninger med tredjeparter til deres markedsføringsformål, medmindre vi har modtaget dit samtykke hertil. Hvis du har givet dit samtykke, men ønsker at ophøre med at modtage markedsføringsmateriale fra en tredjepart, bedes du kontakte den pågældende tredjepart direkte. Hvis du ønsker at ophøre med at modtage et bestemt e-mailnyhedsbrev eller lignende kommunikation, bedes du følge vejledningen herom i den relevante kommunikation.

Websites og cookies

Du kan normalt besøge Polestars websteder uden at fortælle os, hvem du er, eller give nogen oplysninger om dig selv. For at vi kan give dig visse tjenester eller tilbud, er vi ofte nødt til at registrere visse personoplysninger, som f.eks. dit navn og din e-mailadresse. Vi indsamler muligvis også (ved hjælp af cookies) anonyme oplysninger om, hvordan du har anvendt vores hjemmesider forud for registrering af dine personoplysninger. Disse oplysninger er nyttige for os som en hjælp til at forbedre vores websites eller markedsføring. Alle Polestars websteder, der er åbne for vores kunder, indeholder informationer om vores anvendelse af cookies. I visse lande er der endvidere en onlineprocedure for accept og afvisning af cookies. For flere oplysninger om vores brug af cookies henvises til de lokale oplysninger om cookies, som er offentliggjort for dit land på https://www.polestar.com (vælg først land eller region, og rul derefter ned til bunden af siden og klik på Cookies).

Apps

Når du downloader eller registrerer dig for at benytte en af vores apps, kan du indsende personoplysninger til os, fx dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og andre registreringsoplysninger. Når du anvender vores apps, kan vi endvidere indsamle visse informationer automatisk, herunder teknisk information relateret til din mobilenhed og information om, hvordan du anvender appen. Alt efter hvilken app du anvender, og først efter at du har givet dit samtykke til en sådan indsamling, kan vi også indsamle information, som lagres på din enhed, inklusive kontaktinformation eller andet digitalt indhold. Yderligere oplysninger om, hvilke data vi indsamler, findes i vores informationsbesked og/eller i den særskilte meddelelse for hver enkelt app.

Tredjepartstjenester og -apps

For nogle tredjepartsapps, som du downloader, som er forudinstalleret, eller som du kan tilmelde dig, kan der gælde separate vilkår og politikker om beskyttelse af personoplysninger, uanset vores politik om beskyttelse af personoplysninger. Polestar er ikke ansvarlig for anvendelse af personoplysninger i apps eller tjenester fra tredjepart. Vi anbefaler, at du nøje undersøger brugervilkår og integritetspolitik for hver tredjepartstjeneste eller tredjepartsapplikation, før du tilmelder dig, downloader eller bruger dem. Vi anbefaler også, at du søger efter, hvilke valg du kan træffe og hvilken kontrol, du kan have i forhold til din integritet i tredjeparts apps efter download.

Børn

Vores tjenester er ikke beregnet til at anvendes af børn. Vi beder eller indsamler ikke bevidst personoplysninger om børn under 13 år, ligesom vi ikke markedsfører vores produkter og tjenester til dem. Hvis et barn har givet os personlige oplysninger, kan en forælder eller indehaver af forældremyndigheden over barnet kontakte os for at få informationerne slettet fra vores registre. Kontakt os venligst, hvis du tror, at vi kan have information om et barn under 13 år. Hvis vi får kendskab til, at vi utilsigtet har indsamlet personoplysninger om et barn under 13 år eller tilsvarende minimumsalder afhængig af jurisdiktion, skal vi træffe foranstaltninger for at slette informationerne så hurtigt som muligt.

Overvågning

Lovgivningen kræver, at vi overvåger, hvordan vores systemer fungerer, herunder de biler vi har produceret. Det betyder, at vi indsamler prøvedata fra disse biler.

Indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er af den opfattelse, at vi behandler dine personoplysninger i strid med love og regler om databeskyttelse, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder som registreret, f.eks. at modtage oplysninger om Polestars behandling af dine personoplysninger eller få adgang til de personoplysninger, som Polestar behandler om dig, bedes du anvende denne WEBFORMULAR.

Ansvarlig for databeskyttelse

Polestar har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for gruppen, som kan kontaktes via e-mail eller post som angivet nedenfor:

E-mailadresse: [email protected]

Postadresse: Polestar Performance AB, Attention: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Sverige.

 

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: